Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Model edukacji dla wszystkich, czyli edukacja włączająca. Założenia teoretyczne i wdrożenia do praktyki

Serdecznie zapraszamy do udziału w 5-godzinnym seminarium, którego celem jest przedstawienie projektowanych zmian dotyczących organizacji działań pedagogicznych w zakresie edukacji włączającej.

 

Cele seminarium:

  • podniesienie poziomu wiedzy i świadomości na temat założeń edukacji dla wszystkich (włączającej) w kontekście formalno-prawnym oraz praktycznym
  • pobudzenie do refleksji nauczycieli i wychowawców w procesie myślenia i projektowania pracy w zespole klasowym maksymalnie zróżnicowanym, w którym pojawią się (lub już są) uczniowie z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym z niepełnosprawnością)

 O TYM TRZEBA ROZMAWIAĆ!

Spotkanie jest szansą włączenia się w konsultacje dotyczące projektowanych zmian organizacji działań pedagogicznych w zakresie edukacji włączającej.


Zapraszamy do zadawania pytań i do rozmowy o Państwa wątpliwościach dotyczących proponowanych zmian.

 

- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY -


Treści seminarium:


Treści seminarium będą powiązane z następującymi założeniami systemowymi leżącymi u podstaw edukacji dla wszystkich (włączającej):

  • Prawo i polityka wspierają podstawowe prawa określone w konwencjach ONZ w celu zapewnienia wszystkim osobom uczącym się równego dostępu do edukacji w szkole najbliższej ich miejsca zamieszkania.
  • Każda szkoła wspiera wszystkie osoby uczące się w pomyślnym przejściu w dorosłe życie.
  • Finansowanie i zasoby są wykorzystywane w rozwijaniu zdolności szkół do wspierania wszystkich uczniów w osiąganiu sukcesów.
  • Wysoką jakość nauczania zapewnia wysoka jakość kształcenia przyszłych nauczycieli i ciągły rozwój zawodowy nauczycieli.
  • Ramy oceniania powinny umożliwiać zarówno uzyskanie kształtującej informacji zwrotnej dla osoby uczącej się, jak też zmierzenie efektów uczenia się (dotyczy oceniania jako pomiaru dydaktycznego) oraz zidentyfikowanie wszelkich przeszkód w nauce (dotyczy oceny funkcjonalnej).
  • Prawo i polityka służą rozwijaniu spersonalizowanego uczenia się i wsparcia dla wszystkich osób uczących się.
  • Szkoły specjalne mogą funkcjonować jako centra wspierania edukacji włączającej.
  • Istnieją ramy zapewniania jakości ze standardami i wskaźnikami, które umożliwiają dokonywanie przeglądów i ewaluacji oraz zapewniają ciągłe doskonalenie i rozwój systemu („system uczący się”). 

 

Treści programowe:

 

1. Analiza formalnych przepisów obowiązujących i planowanych z zakresu organizacji kształcenia, wychowania i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w praktyce edukacyjnej.

     - Diagnozowanie i ocenianie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych;

     - Szkoła dla każdego – jak tworzyć zespół gotowy do wdrażania edukacji włączającej;

     - Zadania szkoły w zakresie indywidualnych potrzeb dzieci i uczniów;

 

2. Organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego i terapeutycznego:

     - Projektowanie uniwersalne w praktyce edukacyjnej;

     - Relacje jako podstawa budowania grupy na poziomie makro i mikro;

     - Motywacja, czyli co zrobić, aby chciało się chcieć (i nam i uczniom);

 

3. Tworzenie sieci wsparcia.

     - Specjalistyczne Centra Wspierania Edukacji Włączającej;

     - Planowane Centrum Dziecka i Rodziny;

     - Współpraca z instytucjami diagnostyczno-terapeutycznymi (między innymi: poradniami, ośrodkami specjalnymi, instytucjami pozarządowymi) w celu organizowania pomocy terapeutycznej dla uczniów.


Prowadząca seminarium:


dr hab. Beata Jachimczak - prof. UAM, ekspert MEN ds. edukacji włączającej (praca w zespole przygotowującym koncepcje zmian w kształceniu specjalnym); adiunkt w Zakładzie Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ekspert w zakresie pedagogiki specjalnej, w tym pedagogiki resocjalizacyjnej, korekcyjnej, wspierającej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; członek zespołu Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. projakościowych zmian w kształceniu nauczycieli; zainteresowania naukowe koncentrują się wokół pedagogiki specjalnej i wielotorowego wsparcia zarówno dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak i aktywności dorosłych, tworzących warunki sprzyjające edukacji włączającej, m.in. wartości i kompetencji studentów pedagogiki specjalnej, przygotowania i wsparcia nauczycieli i pedagogów pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, społecznego kontekstu postaw wobec niepełnosprawności


- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY -


Zapraszamy do zadawania pytań i do rozmowy o Państwa wątpliwościach dotyczących proponowanych zmian.