Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

 § 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez Firmę Szkoleniowo-Doradczą Anna Szywała z siedzibą w Świdnicy przy ul. Łukasińskiego 2/3 (zwaną dalej Firmą)
 2. Podstawy prawne działalności Firmy:
 • Zaświadczenie Nr 28/2019 o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli Samorządu Województwa Dolnośląskiego
 • Decyzja nr 38/2021 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z 22 listopada 2021 r. o przyznaniu akredytacji Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli w Świdnicy
 • Zaświadczenie Nr 2.02/00083/2005 o wpisie do rejestru Instytucji Szkoleniowych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
 1. Funkcjonująca w Firmie polityka jakości (opracowana według normy ISO 9001:2015) jest kluczowa w celu realizacji szkoleń i wspiera jej strategiczny kierunek oraz zobowiązanie do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.
 2. Wszystkie realizowane szkolenia przygotowywane są według szczegółowych programów, określających m.in. cel szkolenia, zakres tematyczny oraz efekty.
 3. Programy szkolenia dostępne są na stronie internetowej Firmy www.annaszywala.pl oraz udostępniane indywidualnie na prośbę Klienta.
 4. Uczestnictwo w szkoleniu możliwe jest po zaakceptowaniu postanowień niniejszego regulaminu.

 

§ 2 Warunki uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym odbywa się poprzez formularz (dostępny online na stronie internetowej www.annaszywala.pl przy opisie szkolenia lub przesyłany przez biuro drogą mailową), zgłoszenie telefoniczne (74 852 24 73, 500 237 020, 604 461 929), zgłoszenie mailowe (biuro@annaszywala.pl).
 2. Przed szkoleniem pracownik biura kontaktuje się z klientem (telefonicznie, pod wskazany na formularzu numer telefony lub e-mailowo, pod wskazany na formularzy adres mailowy) w celu potwierdzenia szkolenia i omówienia szczegółów szkolenia.
 3. Liczba uczestników szkolenia ustalana jest indywidualnie (biorąc pod uwagę formułę i charakter szkolenia), obowiązuje zapis w kolejności otrzymywania zgłoszeń.
 4. Cena szkolenia obejmuje: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, poczęstunek/ przerwę kawową.
 5. Każdy z uczestników otrzymuje autorsko opracowane materiały szkoleniowe i zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich.
 6. Po zakończeniu szkolenia uczestnik może dokonać jego ewaluacji poprzez ankietę, zawierającą pytania o kluczowe dla realizacji szkolenia aspekty oraz możliwość przekazania własnych uwag, sugestii i oceny.
 7. W związku z sytuacją pandemiczną i związanymi z nią obostrzeniami, uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia dotyczące zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19.

 

§ 3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu online (webinarium)

 

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym odbywa się poprzez formularz (dostępny online na stronie internetowej www.annaszywala.pl przy opisie szkolenia lub przesyłany przez biuro drogą mailową), zgłoszenie telefoniczne (74 852 24 73, 500 237 020, 604 461 929), zgłoszenie mailowe (biuro@annaszywala.pl).
 2. Przed szkoleniem pracownik biura kontaktuje się z klientem (telefonicznie, pod wskazany na formularzu numer telefony lub e-mailowo, pod wskazany na formularzy adres mailowy) w celu potwierdzenia szkolenia i omówienia szczegółów szkolenia.
 3. Liczba uczestników szkolenia ustalana jest indywidualnie (biorąc pod uwagę formułę i charakter szkolenia), obowiązuje zapis w kolejności otrzymywania zgłoszeń.
 4. Cena szkolenia obejmuje: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 5. W dniu poprzedzającym szkolenie uczestnik na adres podany podczas zgłoszenia, otrzyma link z dostępem do uczestnictwa w szkoleniu
 6. Każdy z uczestników otrzymuje autorsko opracowane materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich.
 7. Celem skorzystania ze szkolenia online należy dysponować urządzeniem mającym dostęp do internetu. Kamera i/lub mikrofon wymagane są przy konkretnych szkoleniach.
 8. Uczestnik nie jest uprawniony do utrwalania jakiegokolwiek elementu webinarium (obraz, dźwięk) na użytek własny lub w celu udostępnienia go osobom trzecim.
 9. Po zakończeniu szkolenia uczestnik może dokonać jego ewaluacji poprzez ankietę elektroniczną, zawierającą pytania o kluczowe dla realizacji szkolenia aspekty oraz możliwość przekazania własnych uwag, sugestii i oceny.

§ 4 Rezygnacja ze szkolenia

 1. Rezygnacji ze szkolenia można dokonać do 2 dni roboczych przed planowaną datą szkolenia poprzez wysłanie maila na adres biuro@annaszywala.pl lub telefonicznie, pod podane wyżej numery telefonów.
 2. Brak uczestnictwa nie potwierdzony rezygnacją w/w terminie skutkować będzie obciążeniem 80% kwoty szkolenia.

 

 

§ 5 Płatność za szkolenie

 

 1. Opłata za szkolenia uiszczana jest na podstawie faktury poprzez przelew na wskazane konto bankowe.
 2. Faktura przekazywana jest w dniu szkolenia bądź po jego zakończeniu (do 3 dni) w formie elektronicznej lub papierowej.
 3. Termin płatności faktury wynosi od 7 dni do 14 dni.

 

§ 6 Rabaty

 

 1. Organizator szkolenia może przyznać indywidualny rabat dla Uczestników szkolenia.
 2. Wysokość rabatu ustalana jest indywidualnie.
 3. W Firmie obowiązuje pakiet lojalnościowy, określający przyznawanie rabatów.

 

§ 7 Reklamacje

 

 1. Uczestnik szkoleń ma prawo do wniesienia reklamacji w przypadku:
  1. niezadowolenia z poziomu merytorycznego szkolenia
  2. niezgodności zrealizowanych treści z programem/ ofertą szkolenia.
 2. Reklamacje można złożyć pisemnie w formie elektronicznej na adres biura (biuro@annaszywala.pl) oraz pod wskazanymi wyżej numerami telefonów.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie po jej wpłynięciu. Firma ustosunkuje się do przesłanych zastrzeżeń i zaproponuje - odpowiadające Uczestnikowi - rozwiązanie.
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji, Uczestnik otrzyma odpowiedź w przeciągu 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.

 

§ 8 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu bądź odwołania szkolenia i zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Uczestnika.
 2. Firmie przysługuje prawo do zaproponowania alternatywnej daty szkolenia bez konsekwencji w przypadku:
  1. niedyspozycji wykładowcy
  2. siły wyższej.
 3. Uczestnik w powyższych sytuacjach może zrezygnować ze szkolenia bez ponoszenia kosztów, jeśli nie akceptuje przedstawionych zmian dotyczących realizacji szkolenia.

 

§ Polityka prywatności

 

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników szkoleń są dostępne na stronie internetowej www.annaszywala.pl w zakładce Polityka bezpieczeństwa.