Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Okres realizacji projektu: 01.10.2013 – 30.06.2015 r. (projekt zakończony)

Nazwa projektu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych  świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym projektu było wdrożenie programów rozwojowych, które kompleksowo odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze danej szkoły i jej uczniów oraz kompleksowo i trwale przyczyniają się do jakościowych zmian w funkcjonowaniu szkoły i rozszerzenia jej oferty edukacyjnej.

Cele szczegółowe projektu:

Dla uczniów: wzrost 8 kompetencji kluczowych:

 • porozumiewanie się w języku ojczystym
 • porozumiewanie się w językach obcych
 • kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne
 • kompetencje informatyczne
 • umiejętność uczenia się
 • kompetencje społeczne i obywatelskie
 • inicjatywność i przedsiębiorczość
 • świadomość i ekspresja kulturalna

oraz:

 • wzrost motywacji do nauki
 • zniwelowanie deficytów edukacyjnych, rozwojowych i społecznych.

Dla nauczycieli: wzrost umiejętności stosowania i wykorzystywania metod aktywizujących i innowacyjnych.


 

Projektodawca/lider: Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała Agata Szywała S.C.

Partner projektu: Gmina Świdnica

Projekt Moja szkoła został zaplanowany dla 52 nauczycieli oraz 482 uczniów czterech szkół (SP w Pszennie, SP im. L.Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym, SP im. Jana Pawła II w Grodziszczu, SP w Mokrzeszowie) jako kompleksowy program rozwojowy ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia, obejmujący 3835 godzin dla uczniów w ramach:

 • dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

            - z matematyki

            - z języka polskiego

            - z języka niemieckiego

 • dodatkowych zajęć specjalistycznych

            - zajęcia logopedyczne

            - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

            - socjoterapia

            - gimnastyka korekcyjna

 • dodatkowych zajęć pozalekcyjne

- artystyczne (muzyczno-plastyczne, teatralne, fotograficzne)

- przyrodnicze

- komputerowe

- gry i zabawy integracyjne

- szachowe

- zajęcia sportowe.