Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

INTERWENCJA KRYZYSOWA I WSPARCIE PSYCHOSPOŁECZNE

 

 

Studia podyplomowe Interwencja kryzysowa i wsparcie psychospołeczne merytorycznie przygotowują do podejmowania działań prewencyjnych, udzielania skutecznej interwencji w przypadku wystąpienia kryzysu, opracowywania odpowiednich do sytuacji strategii i zasad działania oraz powoływania i efektywnej współpracy w ramach zespołów interdyscyplinarnych.


 

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest nabycie przez Słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych warunkujących możliwość efektywnego reagowania i oferowania profesjonalnego wsparcia oraz prowadzenia pierwszej pomocy psychologicznej dla osób będących w kryzysie. Jest to niezwykle istotna umiejętność, niezbędna zarówno w pracy psychologa, pracownika socjalnego, pedagoga, policjanta, kuratora sądowego, asystenta rodziny, a także wielu innych osób, które na co dzień stykają się z sytuacjami kryzysowymi w swojej pracy.


ADRESACI STUDIÓW:

Studia adresowane są do pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów szkolnych, nauczycieli oraz specjalistów z innych dziedzin (absolwentów kierunków: pedagogika, psychologia, resocjalizacja, prawo, socjologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, medycyna, ratownictwo medyczne, etc.), pragnących poszerzyć swoje kompetencje w obszarze interwencji kryzysowej.


WYBRANE TREŚCI KSZTAŁCENIA:

 • Psychologia kryzysu
 • Psychologia rozwojowa
 • Psychologia kliniczna
 • Suicydologia
 • Przeciwdziałanie przemocy domowej
 • Psychoterapia i profilaktyka uzależnień
 • Techniki psychoterapii poznawczo-behawioralnej
 • Warsztat umiejętności komunikacyjnych
 • Techniki interwencji kryzysowej
 • Współpraca międzysektorowa
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji
 • Prawne i etyczne aspekty interwencji kryzysowej i wsparcia psychospołecznego


OPIEKA MERYTORYCZNA STUDIÓW:

Tomasz Bilicki - certyfikowany interwent kryzysowy; pedagog i terapeuta osób uzależnionych, z problemami psychicznymi, sprawców i ofiar przemocy; trener umiejętności społecznych; twórca systemu wsparcia oraz profilaktyki typu rówieśniczego i liderskiego MotivationPunch; ekspert w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pokolenia Y oraz Z; koordynator Punktu Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży Re-Start, Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży; członek dwóch amerykańskich organizacji branżowych: International Critical Incident Stress Foundation oraz Association for Middle Level Education.


PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

Biorąc pod uwagę interdyscyplinarny charakter udzielanej pomocy, zajęcia na studiach podyplomowych Interwencja kryzysowa i wsparcie psychospołeczne prowadzą wykładowcy-praktycy specjalizujący się zarówno w interwencji kryzysowej osób doświadczających przemocy, ofiar przestępstw i wypadków, jak i pedagodzy i psycholodzy, psychoterapeuci pracujący w oparciu o terapię poznawczo-behawioralną, pracę z traumą, seksuolodzy, terapeuci uzależnień pomagający uporać się z kryzysami wynikającymi z uzależnienia, żałoby, kryzysu zagrożenia życia, czy utraty jego wartości.


ORGANIZACJA I ZAPISY:

Studia trwają dwa semestry i obejmują 180 godzin dydaktycznych. Prowadzone będą w formule hybrydowej z wykorzystaniem różnorodnych warsztatowych metod dydaktycznych: studium przypadku, gier edukacyjnych, pracy w grupach, dyskusji, ćwiczeń.

Informacji udzielamy i przyjmujemy zgłoszenia:

 • mailowo pod adresem:  biuro@annaszywala.pl
 • telefonicznie pod numerami: 500 237 020, 604 461 929, 512 305 222
 • osobiście w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, ul. Łukasińskiego 2, 58-100 Świdnica

Rekrutacja trwa do 31 marca 2021 r.