Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

INTERWENCJA KRYZYSOWA I WSPARCIE PSYCHOSPOŁECZNE

 

 

 Studia stanowią odpowiedź na pojawiające się potrzeby zdobycia nowych kompetencji uprawniających do udzielania profesjonalnego i skutecznego wsparcia psychologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysu.

 

CHARAKTER STUDIÓW:

Studia przygotowują do:

 • podejmowania działań prewencyjnych
 • udzielania skutecznej interwencji w przypadku wystąpienia kryzysu
 • opracowywania strategii i zasad działań interwencyjnych
 • powoływania i efektywnej współpracy w ramach zespołów interdyscyplinarnych
 • pracy z osobami m.in. zagrożonymi samobójstwem, samouszkadzających się, doświadczających przemocy w rodzinie, konfliktu, straty, żałoby, ofiarami przestępstw i wypadków.

CEL EDUKACJI:

Studia umożliwiają pozyskanie wiedzy z zakresu psychologii kryzysu i efektywnych umiejętności warunkujących możliwości efektywnego reagowania i podejmowania profesjonalnego wsparcia, tj. skutecznej interwencji w sytuacji kryzysu.

Studia adresowane są do wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swoje kompetencje w obszarze interwencji kryzysowej, w szczególności

 

 • nauczycieli przedszkoli i wszystkich typów szkół, w tym pedagogów i psychologów szkolnych
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i ośrodków interwencji kryzysowej
 • pracowników socjalnych i asystentów rodziny
 • kuratorów sądowych
 • członków miejskich i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 • policjantów, strażników miejskich i gminnych.

 

W programie studiów szczególne miejsce zajmuje prowadzenie interwencji kryzysowej dla dzieci i młodzieży.

Sposób realizacji zajęć zapewnia zdobycie praktycznych umiejętności profesjonalnej interwencji kryzysowej.

 
WYBRANE TREŚCI KSZTAŁCENIA:

 • Psychologia kryzysu
 • Psychologia rozwojowa (wybrane zagadnienia)
 • Psychologia kliniczna (wybrane zagadnienia)
 • Praca z osobami w kryzysie suicydalnym
 • Praca z osobami doświadczającymi przemocy
 • Praca z osobą terminalnie chorą i jej środowiskiem
 • Psychoterapia i profilaktyka uzależnień
 • Techniki psychoterapii poznawczo-behawioralnej
 • Warsztat umiejętności komunikacyjnych
 • Techniki interwencji kryzysowej
 • Współpraca międzysektorowa
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji
 • Prawne i etyczne aspekty interwencji kryzysowej i wsparcia psychospołecznego

 

PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

Biorąc pod uwagę interdyscyplinarny charakter udzielanej pomocy, zajęcia na studiach podyplomowych Interwencja kryzysowa i wsparcie psychospołeczne prowadzą wykładowcy-praktycy specjalizujący się zarówno w interwencji kryzysowej osób doświadczających przemocy, ofiar przestępstw i wypadków, jak i pedagodzy i psycholodzy, psychoterapeuci pracujący w oparciu o terapię poznawczo-behawioralną, pracę z traumą, seksuolodzy, terapeuci uzależnień pomagający uporać się z kryzysami wynikającymi z uzależnienia, żałoby, kryzysu zagrożenia życia, czy utraty jego wartości.


Zajęcia prowadzą m.in.: dr Renata Bibik (psychoterapeutka poznawczo – behawioralna), Tomasz Bilicki (certyfikowany interwent kryzysowy, pedagog, psychoterapeuta) doc. Alina Czapiga (psycholożka kliniczna), dr Izabela Fornalik (seksuolożka kliniczna), dr Agnieszka Mościcka-Teske (interwentka kryzysowa, trenerka umiejętności psychologicznych).


ORGANIZACJA I ZAPISY:

Studia trwają dwa semestry (210 godzin dydaktycznych, 180 godz. zajęć, 30 godz. praktyk). Prowadzone będą w formule hybrydowej z wykorzystaniem różnorodnych warsztatowych metod dydaktycznych, m.in.: studium przypadku, gier edukacyjnych, pracy w grupach, dyskusji, ćwiczeń.

Informacji udzielamy i przyjmujemy zgłoszenia:

 • mailowo pod adresem:  biuro@annaszywala.pl
 • telefonicznie pod numerami: 500 237 020, 604 461 929, 512 305 222
 • osobiście w siedzibie Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, ul. Łukasińskiego 2, 58-100 ŚwidnicaZAPISZ SIĘ NA STUDIA PODYPLOMOWE