Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Kreatywna Szkoła

Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała S.C. jako Lider, w partnerstwie z Gminą Wałbrzych oraz Gminą Żarów, realizowała w roku szkolnym 2012/2013 projekt Kreatywna Szkoła, w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,

Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,

Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Projekt zapewnił wsparcie w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów trzech dolnośląskich szkół w obszarach takich, jak: język polski, matematyka, przyroda, ICT, przedsiębiorczość, język angielski oraz ekspresja kulturalna. Oprócz ww. form, uczniowie wzieli udział w zajęciach z logopedą, terapeutą pedagogicznym, socjoterapeutą oraz doradcą zawodowym. Jednym z głównych zadań tak bogatej oferty wsparcia było propagowanie innowacyjnych i aktywizujących metod uczenia oraz oceniania (np. metodą portfolio), a w konsekwencji podniesienie motywacji uczniów do nauki.

Oprócz 975 godzin zajęć przeznaczonych dla uczniów, zrealizowano 75 godzin szkoleń dla nauczycieli z zakresu m.in. nowoczesnych metod pracy umysłowej, technik uczenia i uczenia się; innowacyjnych i aktywizujących metod uczenia j.polskiego, ICT, matematyki, j.angielskiego; umiejętności mediacji rówieśniczych, doskonalenia kompetencji wychowawczych, oceniania kształtującego, zagadnienia wdrażania wizerunku równości płci do procesu edukacji. Udział w ww. zajęciach miał za zadanie doskonalenie poziomu kompetencji dydaktyczno-wychowawczych kadry pedagogicznej i dzięki temu przyczynił się do trwałej poprawy jakości oferty edukacyjnej.

„Kreatywna Szkoła” została zaprojektowana jako kompleksowy program rozwojowy, którego zadaniem było nie tylko zapewnienie wsparcia podczas trwania Projektu, ale również kontynuacja działań i przyniesienie trwałych, pozytywnych zmian.

Projektem objęte były 3 szkoły :

  • Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach
  • Szkoła Podstawowa nr 17 w Wałbrzychu
  • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie

Głównym celem Projektu - było wyrównanie szans edukacyjnych dla 315 uczniów oraz podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej w trzech ww. szkołach.

Okres realizacji Projektu - od 01.09.2012 do 31.07.2013.

Szczegółowe cele Projektu:

  • Ukończenie przez min. 80% uczniów uczestniczących w Projekcie całego cyklu zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych .
  • Zniwelowanie deficytów edukacyjnych, rozwojowych i społecznych u min. 50% uczniów z problemami w nauce i wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej.                                                                                                                                                    
  • Wzrost motywacji do nauki u min. 80% uczniów uczestniczących w Projekcie poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych metodami innowacyjnymi, uwzględniającymi nowoczesne techniki pracy umysłowej, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, przedsiębiorczości, ICT oraz zajęć artystycznych rozwijających wyobraźnię i zdolności manualne.
  • Wzrost kompetencji nauczycieli biorących udział w Projekcie o min. 50% w zakresie nowoczesnych form uczenia i wykorzystania nowych technologii w procesie edukacyjnym.

Formy wsparcia służące osiągnięciu założonych celów:

  • Realizacja programów rozwojowych na terenie szkół:

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne - 442 godziny

- dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 234 godziny

- dodatkowe zajęcia specjalistyczne -299 godzin

  • Międzyszkolne rozwijanie kompetencji nauczycieli:

- szkolenia w zakresie nowoczesnych metod pracy umysłowej – 15 godzin

- szkolenia w zakresie innowacyjnych i aktywizujących metod uczenia – 40 godzin

- warsztaty psychologiczno-dydaktyczne – 20 godzin

  • Doposażenie szkół w materiały szkolne i dydaktyczne na potrzeby realizacji Projektu.

Wszyscy beneficjenci projektu „Kreatywna Szkoła” mieli zapewniony catering, a uczniowie, dojeżdżający do szkoły z innych miejscowości, mieli zapewniony transport po zajęciach do domu.