Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Projekt Szkoła Sukcesu realizowany był w pięciu szkołach podstawowych w województwie dolnośląskim. Na terenie Gminy Dzierżoniów były to: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mościsku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostroszowicach i Szkoła Podstawowa w Piławie Dolnej, na terenie Gminy Jaworzyna Śląska była to Szkoła Podstawowa w Pastuchowie, a na terenie Gminy Żarów - Szkoła Podstawowa w Zastrużu.

Główne cele projektu ujęte zostały w wytycznych zawartych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki:
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Dzialanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Cele te zostały osiągnięte w trakcie realizacji projektu (od 01.08.2010 do 31.03.2012) poprzez następujące działania:

       Międzyszkolne rozwijanie i doskonalenie kompetencji nauczycieli

  • szkolenia i rady pedagogiczne w zakresie nowych form nauczania
  • szkolenia i rady pedagogiczne w zakresie doskonalenia kompetencji kluczowych

       Realizacja programów rozwojowych na terenie szkół:

  • organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
  • organizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
  • organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych

       Doposażenie szkół w materiały szkolne i dydaktyczne

Oferta dodatkowych zajęć była bardzo bogata. Uczniowie mieli szansę pogłębiać swoją wiedzę na zajęciach z praktycznego i innowacyjnego wykorzystania narzędzi matematycznych, zastosowania ICT w życiu codziennym, poszukiwania i wdrażania nowych metod badawczych w obrębie przyrody, języka niemieckiego i angielskiego lub nauczania zintegrowanego. Kondycję fizyczną rozwijają na zajęciach sportowych, a talenty i zainteresowania artystyczne doskonalą na zajęciach z ekspresji kulturalnej (m.in. taniec, śpiew, plastyka, teatr). W ramach projektu organizowane były także spotkania ze specjalistami z zakresu logopedii, socjoterapii i terapii pedagogicznej. Szczególnie ciekawymi elementami były zajęcia pod nazwą Leo Maniak i Leo English, w trakcie których uczniowie pogłębiali swoją wiedzę z języka polskiego i angielskiego. Wszystkie formy kształcenia realizowane były z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania.
Uczniowie uczestniczący w projekcie "na dobry początek" otrzymali zestaw promocyjny, składający się z przenośnej pamięci USB, smyczy oraz długopisu. Poza tym, w ramach projektu zapewniony był bezpłatny transport oraz catering dla dzieci pozostających dłużej w szkole na dodatkowe zajęcia.