Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU


Studia podyplomowe Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450). Dla opracowania założeń kierunku kluczowe również były zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015, poz. 1113).

 

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz w umiejętności niezbędne do pracy diagnostycznej, edukacyjnej i terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Program kształcenia obejmuje najistotniejsze zagadnienia z obszaru pedagogiki specjalnej  m.in.: interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, kryteria diagnostyczne i podstawy wczesnego wspomagania rozwoju, dydaktykę specjalną, podstawy wychowania, edukacji, terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, diagnozę funkcjonalną i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych  czy metodykę kształcenia specjalnego, ze wskazaniem najnowszych oraz innowacyjnych  rozwiązań w tym zakresie.

 

 • Dydaktyka specjalna - koncepcje i systemy kształcenia specjalnego

  Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

  Diagnostyka w pedagogice specjalnej - planowanie, organizacja i ewaluacja procesu diagnostycznego

  Praktyka asystencka w oddziałach ogólnodostępnych i specjalnych

  Podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

  Oligofrenopedagogika

  Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

  Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

  Metody wspomagania oraz terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

  Wczesna interwencja, wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

  Zasady edukacji i rehabilitacji osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  Zasady edukacji i rehabilitacji osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

  Komunikacja alternatywna i wspomagająca

  Współpraca z rodziną dziecka/dorosłego z niepełnosprawnością intelektualną

  Edukacja włączająca ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

  Pedeutologia z deontologią

  Metodyka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

  Organizacja i specyfika wychowania i kształcenia ucznia z niepełnosprawnością intelektualną na II i III etapie edukacyjnym

  Metody i programy terapii ucznia/dorosłego z niepełnosprawnością intelektualną

  Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej z osobą ze sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną

  Konstruowanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluacja działań w kształceniu specjalnym

  Metodyka pracy w internacie

  Praktyka

Kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej umożliwiające zdobycie kwalifikacji nauczyciela - pedagoga specjalnego, prowadzone jest w dwóch wariantach,

 • dla osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub
 • dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i pragnących zdobyć przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej - do pracy z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

Słuchacze zyskują kompetencje do pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, tj. podejmowania kompleksowych działań  diagnostycznych,  edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy z dzieckiem/osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu we wszystkich typach przedszkoli i szkół a także w ośrodkach szkolno-wychowawczych jako nauczyciel wspomagający. 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113). Nowe regulacje wprowadziły – w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone – obowiązek dodatkowego zatrudniania:

 • nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, lub
 • specjalistów, lub w przypadku klas I–III szkoły podstawowej – asystenta nauczyciela, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy, lub
 • pomoc nauczyciela

– z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

CZAS TRWANIA

 3 semestry

 • 430 godzin zajęć oraz 180 godzin praktyk