Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Polityka bezpieczeństwa

Polityka prywatności w zakresie organizacji szkoleń


Przez szkolenia online, zwane dalej także szkoleniami, należy tu rozumieć szkolenia, webinary, konferencje, wykłady, zajęcia, ćwiczenia, warsztaty oraz wszelkie inne podobne aktywności realizowane stacjonatnie lub/ i w trybie wykorzystywania specjalizowanych środowisk informatycznych (online).


Obsługa zgłoszeń i uczestnictwa w szkoleniach oraz obsługa czynności realizowanych po szkoleniach będzie tu dalej nazywana obsługą szkoleń.
Organizatorem obsługi szkoleń online jest Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała S. C., adres: ul.  Łukasińskiego 2/3, 58-100 Świdnica, biuro@annaszywala.pl, NIP 884-24-27-743,  REGON 891410475 – zwana dalej w zakresie wskazywanych tu danych Administratorem lub Nadawcą.
Osoby korzystające z obsługi szkoleń online będą tu dalej nazywane Uczestnikami szkoleń lub po prostu Uczestnikami.


Informacje tu zawarte dotyczą:
(1) dopuszczalności przesyłania informacji w związku z organizacją szkoleń;
(2) wypełnienia obowiązku informacyjnego co do zakresów i celów przetwarzania danych osobowych oraz praw podmiotu danych w ramach zarządzania organizacją szkoleń;

(3) wykorzystywania plików cookie w zakresie organizowanych szkoleń.


O dopuszczalności przesyłania informacji w związku z obsługą szkoleń


Nadawcą wiadomości przesyłanych w konsekwencji organizacji szkoleń są wymienieni z imienia, nazwiska i funkcji w ramach definiowania tych wiadomości pracownicy reprezentujący Administratora. Wiadomość jest wysyłana do Uczestnika szkoleń w konsekwencji inicjowanych po stronie Uczestnika relacji, skutkiem dokonania zgłoszenia na szkolenie. W perspektywie aktywności Nadawcy takie działanie Uczestnika jest traktowane jako równoważne wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji dotyczącej zgłoszenia na szkolenie w zgodności z warunkami udziału.


Jeżeli, w wyniku dokonania zgłoszenia na szkolenie wykorzystany adres poczty elektronicznej należy do osoby fizycznej, która nie wyraża zgody na przesłanie informacji dotyczących szkolenia lub zamierza wycofać ewentualnie zaistniałą wcześniejszą zgodę, otrzymana wiadomość uznawana jest za informację niezamówioną, a Nadawca wiadomości informowany jest o usunięciu adresu z bazy danych w celu uniknięcia otrzymywania podobnych wiadomości w przyszłości. Jednocześnie Nadawca proszony jest o wskazanie aktualnych adresów właściwych do wypełniania zaistniałych ewentualnie zobowiązań wynikających w szczególności z faktu dokonania zgłoszenia na szkolenie lub innych postanowień umownych wzajemnych (o ile takie zaistniały).


Zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. Wiadomość wysyłana do Uczestnika w związku z dokonaniem zgłoszenia na szkolenie nie jest realizacją celów marketingu bezpośredniego.


Informacja dotycząca celów, zakresów i warunków przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych i innych praw przysługujących podmiotowi danych (Uczestnikowi szkoleń)


Dane osobowe Uczestnika w zakresie kategorii niżej wskazanych są przetwarzane przez Administratora w ramach usługi informowania o możliwości skorzystania ze szkolenia. Przetwarzanie składa się w szczególności z operacji gromadzenia, przechowywania i zaplanowanego korzystania z danych osobowych w zakresie wyszczególnionych niżej kategorii danych osobowych w celu skutecznej realizacji konieczności przekazania informacji dotyczących udziału w szkoleniu oraz w celu właściwego i wystarczającego poinformowania o warunkach i okolicznościach organizowanego szkolenia oraz ewentualnego wypełniania zobowiązań wynikających z udziału w szkoleniu lub wynikających z dotychczasowych relacji.


Spełnionym warunkiem zgodnego z prawem przetwarzania jest uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zgodę uzyskano w konsekwencji wyraźnego działania potwierdzającego wyrażenie woli wzięcia udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia, które to działanie przyzwala na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym formularzu. Informacje uzyskane z wypełnień formularza zgłoszenia pozostają zgromadzone w zakresach minimalizowanych w stosownie do badanych ryzyk zabezpieczanych bazach danych i są poddawane ocenie co do ich prawidłowości i adekwatności względem aktualnych celów ich wykorzystania.


Dodatkowym warunkiem zgodnego z prawem przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Istotą prawnie uzasadnionego interesu jest tu przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w ramach realizacji usługi informowania o planowanym szkoleniu oraz jego realizacji. Przetwarzanie polega w tym przypadku na zbieraniu danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzaniu dalej w sposób niezgodny z tymi celami; przetwarzanie jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do wskazywanych celów; dane osobowe są uznawane za prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane oraz są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i planowo wykorzystywane poprzez właściwe dla celu przetwarzania bazy danych, które podlegają szczególnym rygorom ochrony i bezpieczeństwa stosowanym przez Administratora.


Wskazane wyżej spełnione warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych są traktowane jako podstawowe, niezbędne i konieczne warunki możliwości przetwarzania we wskazywanych tu celach danych osobowych w realizacji usług informacyjnych na rzecz skutecznego przygotowania i przeprowadzenia szkolenia.


W ramach właściwych dla obsługi szkoleń czynności przetwarzania, przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko lub pseudonim, adres poczty elektronicznej właściwy dla zainicjowania udziału w szkoleniu, adres poczty elektronicznej właściwy dla wymiany informacji koniecznych w organizowaniu szkolenia online, adres poczty elektronicznej właściwy dla czynności niezbędnych dla przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, data i czas dokonania zgłoszenia – pozostałe kategorie danych osobowych są wskazywane w ramach dostępności i obsługi wszystkich pól formularza dostępnego (także przed jego wypełnieniem).


Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody w odniesieniu do realizacji usług informacyjnych lub nie dłużej niż rok licząc od czasu wygaśnięcia potrzeby wymiany informacji w zakresach wynikających z udziału w szkoleniu.
Uczestnik posiada prawo do wnioskowania (żądania) o: dostęp do danych osobowych, sprostowanie danych osobowych w przypadku ich zmiany lub stwierdzenia ich nieprawidłowości, usunięcie danych osobowych (co będzie traktowane jako równoznaczne z wycofaniem zgody), ograniczenie przetwarzania (co do zakresu przetwarzanych danych osobowych oraz zakresu realizowanych celów przetwarzania), wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania (względem wskazanego celu przetwarzania), przeniesienie danych (do ewentualnie innego podmiotu w ramach takiego samego celu przetwarzania - o ile to będzie możliwe).


Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO* (więcej informacji dotyczących możliwości wniesienia skargi: https://uodo.gov.pl). Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wymienionych praw są przedmiotem przepisów RODO w Rozdziale III - Prawa osoby, której dane dotyczą.
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Uczestnik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody nie jest równoznaczne z usunięciem danych osobowych.


Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania prowadzącego do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji odbywa się na podstawie zalgorytmizowanej procedury w odniesieniu do wymiany informacji. W konsekwencji są gromadzone dane osobowe w zakresie wyszczególnionych wyżej kategorii danych osobowych, których profilowanie polega na możliwości analizy czasu dotychczasowej wymiany informacji co do ewentualności podejmowania decyzji o informowaniu o kolejnych usługach lub produktach oferowanych w odniesieniu do zakresu tematycznego planowanego szkolenia oraz powiązanych zakresów tematycznych o ile po stronie Administratora zaistnieje na takie działania zgoda Uczestnika.

 

Informacja dotycząca wykorzystywania plików cookie w zakresie organizowanych szkoleń


Serwis www funkcjonujący tu pod adresem https://www.annaszywala.pl, zwany tu dalej Serwisem FSD (lub Serwisem), korzysta z plików cookies. Osoba korzystająca z Serwisu FSD jest tu dalej nazywana Użytkownikiem Serwisu FSD (lub Użytkownikiem), a urządzenie, z jakiego korzysta Użytkownik Serwisu FSD, jest tu dalej nazywane Urządzeniem Końcowym. W trakcie korzystania z Serwisu FSD nie są uaktywniane z poziomu tego Serwisu żadne narzędzia umożliwiające gromadzenie informacji, z wyjątkiem przetwarzania informacji zawartych w plikach cookies.

Wykorzystywane pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) zawierają informacje, w szczególności zawarte w plikach tekstowych, które przechowywane są w Urządzeniu Końcowym Użytkownika Serwisu FSD i przeznaczone są do polepszania i wzbogacania korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zawierają unikalną nazwę, nazwę strony internetowej (adres URL Serwisu FSD), czas przechowywania ich na Urządzeniu Końcowym, unikalny identyfikator oraz inne (łatwe do sprawdzenia) informacje niezbędne ze względu na cel używania niżej opisanych plików cookies.

 

Podmiotem zamieszczającym na Urządzeniu Końcowym Użytkownika Serwisu FSD pliki cookies jest Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała S. C., ul.  Łukasińskiego 2/3, 58-100 Świdnica, biuro@annaszywala.pl, NIP 884-24-27-743,  REGON 891410475 – zwana tu dalej Administratorem Serwisu FSD (lub Administratorem).

Serwis FSD wykorzystuje „sesyjne” (session cookies) pliki cookies identyfikowane nazwą „ticms_session” oraz „stałe” (persistent cookies) pliki cookies identyfikowane nazwą „user-cookie”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Urządzeniu Końcowym Użytkownika Serwisu FSD do czasu wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Urządzeniu Końcowym Użytkownika Serwisu FSD przez czas określony w parametrach plików cookies (jedna doba) lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu FSD.

 

„Sesyjne” pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu FSD do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu FSD i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i własności Urządzenia Końcowego.

„Stałe” pliki cookies wykorzystywane są w celu zapamiętania danych wprowadzanych do wewnętrznych formularzy Serwisu („formularze zgłoszeniowe”), dzięki czemu Użytkownik nie musi za każdym razem na nowo wprowadzać te same dane.

Jedną z funkcjonalności Serwisu FSD jest korzystanie z zewnętrznych formularzy opartych o rozwiązania Google Forms. W każdym przypadku wykorzystania przez Użytkownika tego rodzaju funkcjonalności jest dostępna właściwa dla tych formularzy polityka prywatności uzupełniana o politykę prywatności firmy Google (także w zakresie wykorzystania plików cookies usługi Google Forms).

 

Serwis FSD nie korzysta z plików cookies umożliwiających: tworzenie statystyk dotyczących funkcjonalności Serwisu, zapewniających bezpieczeństwo lub wykrywanie nadużyć, personalizujących lub profilujących ustawienia lub aktywności Użytkownika, umożliwiających dostarczanie Użytkownikowi dostosowywanych treści reklamowych.

Z zasady w większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Urządzeniu Końcowym Użytkownika. Użytkownik Serwisu FSD może dokonać w każdym czasie i wedle swego uznania zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą być zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies. Zmian tych zwykle dokonuje się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (danej przeglądarki internetowej).

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.


* RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1); EUR-Lex Baza aktów prawnych UE – tekst rozporządzenia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679, EUR-Lex Baza aktów prawnych UE – tekst rozporządzenia: tekst sprostowania: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32016R0679R(02)