Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

W ramach projektu „Kreatywna Szkoła”, od 25.09.2012 do 28.11.2012 r., przeprowadzono cykl doskonalących warsztatów szkoleniowych dla 49 nauczycieli z trzech szkół objętych wsparciem:

 • Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach
 • Szkoły Podstawowej Nr 17 w Wałbrzychu
 • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie

Zaplanowane do realizacji warsztaty szkoleniowe obejmowały zakres tematyczny:

 • Nowoczesne metody pracy umysłowej
 • Ocenianie kształtujące
 • Doskonalenie kompetencji wychowawczych
 • Mediacje rówieśnicze
 • Psychologiczne podstawy wdrażania wizerunku płci do procesu edukacji
 • Innowacyjne i aktywizujące metody nauczania języka polskiego
 • Innowacyjne i aktywizujące metody nauczania matematyki
 • Innowacyjne i aktywizujące metody zastosowania technologii informatycznych w dydaktyce
 • Innowacyjne i aktywizujące metody nauczania przyrody

75 godzin zajęć prowadzili wybitni wykładowcy, trenerzy, specjaliści w zakresie dyscyplin szczegółowych, wyznaczonych ramami tematycznymi poszczególnych zajęć:

Marek Szurawski - ekspert w dziedzinie wszechstronnego rozwoju możliwości umysłowych człowieka, nowoczesnych technik uczenia i kształcenia możliwości ludzkiej pamięci; tłumacz, dziennikarz; autor bestsellerowych książek, m.in. : „Pamięć. Trening interaktywny”, „Pamięć i intelekt. Trening mistrzowski”, „Pamięć na całe życie. Trening arcymistrzowski”

Bianka Lewandowska - doktor nauk humanistycznych ze specjalnością w psychologii, doświadczony wykładowca uczelni wyższych w zakresie m.in. psychologii osobowości, klinicznej, społecznej i komunikacji; autorka wielu publikacji naukowych; specjalista w dziedzinie wdrażania symetrycznego wizerunku płci, w tym także w procesie edukacji.

Stefan Wlazło – doktor nauk humanistycznych; członek zespołu MEN do spraw nowego nadzoru pedagogicznego; ekspert w programie TERM; międzynarodowy specjalista w zakresie mierzenia jakości pracy szkoły; uczestnik programów PHARE-TERM, ARION, BRISTOL, DEMNET; autor wielu publikacji i ponad 20 książek; stały współpracownik miesięcznika „Dyrektor Szkoły”.

Aleksandra Tunikowska – specjalista w zakresie pedagogiki specjalnej, psychologicznego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami,  terapii pedagogicznej i logopedycznej; edukator programu „Nowa szkoła”; doradca metodyczny; ukończyła liczne szkolenia, m.in.: szkolenie z zakresu pomocy dzieciom, które mają niepowodzenia szkolne w nauce matematyki

Katarzyna Rojkowska – psycholog; zaangażowana w działania propagujące skuteczną naukę; współautorka programu efektywnej nauki dla dzieci Leonardo oraz podręczników i metodyki szkoleń programu Zarządzania Informacją; animator cyklu szkoleń dla rodziców, pedagogów i nauczycieli pokazujących, jak stymulować rozwój małego dziecka; autorka licznych artykułów prasowych oraz książek; autorka programów Leo English, Leo Maniak i Leo Maluch.

Elżbieta Szedzianis – ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu;  doradca  metodyczny; edukator wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli; współtwórca systemu doskonalenia i nadzoru pedagogicznego w zakresie nauczania przyrody; autorka licznych programów nauczania, podręczników, poradników metodycznych i innych opracowań.

Tadeusz Szarwaryn – andragog, edukator programu „Nowa Szkoła”; specjalista w zakresie technologii informatycznej, grafiki komputerowej, programów multimedialnych; autor licznych publikacji

Renata Bibik – doktor nauk humanistycznych; psycholog; wykładowca akademicki; terapeuta, profilaktyk, socjoterapeuta; specjalizuje się w szkoleniach z zakresu kształtowania kluczowych umiejętności interpersonalnych i wychowawczych; prowadzi terapie grupowe: grupy adaptacyjno-terapeutyczne, liderów wsparcia w ramach „Programu przeciwdziałania młodzieżowej patologii społecznej”; przygotowuje i prowadzi edukację psychologiczną – programy profilaktyczno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu uzależnień i przemocy.

Maria Zajączkowska – doktor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie komunikacji społecznej, psychologii kontaktów międzyludzkich, teorii i praktyki negocjacji, mediacji oraz poradnictwa zawodowego, wykładowca akademicki, autorka licznych publikacji i projektów badawczych.

Tomasz Polak – doktor nauk fizycznych, nauczyciel akademicki, wykładający na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pogłębiał swoja wiedzę podczas stażów podoktorskich w Niemczech i we Włoszech. Nowatorskie metody pedagogiczne stosował jako nauczyciel w szkołach ponadgimnazjalnych. Autor licznych publikacji w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym. Bierze udział w konferencjach naukowych.

Prowadzący zajęcia stosowali aktywizujące metody dydaktyczne; doskonalenie kompetencji przeprowadzono przy wykorzystaniu autorskich materiałów szkoleniowych oraz materiałów dydaktycznych zakupionych w ramach projektu:

 • „Pamięć. Trening interaktywny” – książka autorstwa Marka Szurawskiego, rozwijająca umiejętności uczenia i uczenia się; przedstawiono w niej innowacyjne sposoby nabywania nowej wiedzy oraz zapamiętywania nowych treści.
 • „HiMemory! 5 minut dla pamięci” – zestaw złożony z książki, skryptu oraz 4 płyt DVD, przeznaczony do treningu pamięci i twórczego myślenia, zawierający także elementy planowania własnego rozwoju. Autorem zestawu jest Marek Szurawski.
 •  „Metody aktywizujące w dydaktyce” – poradnik dla nauczycieli opracowany przez Katarzynę Rojkowską, zawierający wskazówki dot. wykorzystania rozmaitych technik pamięciowych, technik graficznego notowania oraz technik sprawnego czytania. Zawarte w skrypcie wskazówki pomagają w organizacji ciekawych lekcji oraz poprawiają efektywność przekazywania wiedzy uczniom.

Sposób prowadzenia i organizacja szkoleń podlegały ciągłemu monitoringowi efektywności, dzięki analizie anonimowych ankiet wypełnianych przez nauczycieli po każdym spotkaniu. W ankietach tych uczestnicy zgłaszali bardzo dużą satysfakcję z udziału w doskonaleniu zorganizowanym w ramach projektu „Kreatywna Szkoła”; entuzjastyczne komentarze padały m.in. w odniesieniu do wykładowców – zwracano uwagę na ich bardzo duże doświadczenie oraz przydatność przekazywanych przez nich treści w pracy zawodowej.

Zajęcia szkoleniowe odbywały się w siedziby Firmy Szkoleniowo-Doradczej (Lidera Projektu), gdzie zadbano o sprawną organizację, atmosferę sprzyjającą zdobywaniu wiedzy oraz o poczęstunek w pomieszczeniach klubowych.

Głównym założeniem międzyszkolnego doskonalenia nauczycieli, proponowanego przez projekt „Kreatywna Szkoła” było przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu innowacyjnych metod pracy dydaktycznej i pedagogicznej, dzięki czemu nabyte umiejętności będą mogły być wykorzystywane na zajęciach z uczniami, również po zakończeniu projektu.

Szkolenie "Doskonalenie kompetencji wychowawczych", 28.11.2012. prowadząca: dr Renata Bibik

Szkolenie "Innowacyjne i aktywizujące metody nauczania języka polskiego", 07/08.11.2012, prowadząca: Katarzyna Rojkowska

Szkolenie "Innowacyjne i aktywizujące metody nauczania przyrody", 25.10.2012/15.11.2012, prowadząca: Elżbieta Szedzianis

Szkolenie "Ocenianie kształtujące", 16.10.12, prowadzący: dr Stefan Wlazło

Zestaw materiałów dydaktycznych "HiMemory! 5 minut dla pamięci"

Książka "Pamięć. Trening interaktywny"

Skrypt dydaktyczny "Metody aktywizujące w dydaktyce"

Poczęstunek dla uczestników szkoleń