Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Projekt Akademia Rozwoju realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Dzialanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, w pięciu szkołach podstawowych w województwie dolnośląskim:

 • Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach
 • Szkoła Podstawowa w Olesznej
 • Szkoła Podstawowa w Jaźwinie
 • Szkoła Podstawowa w Żarowie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze

Celem głównym projektu było:

 • Wyrównywanie szans edukacyjnych 562 uczniów oraz podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej w 5 szkołach w terminie od 01.10.2011 do 30.09.2013 r.

Cele szczegółowe:

 • Ukończenie przez min 90% uczestników z 5 wskazanych szkół podstawowych, całego cyklu zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych z przedmiotu matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, przedsiębiorczości i ICT oraz zajęć artystycznych i sportowych rozwijające wyobraźnię i zdolności manualne
 • Wzrost motywacji do nauki min 80% uczniów, poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych metodami innowacyjnymi, uwzględniającymi nowoczesne techniki pracy umysłowej, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych z przedmiotu matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, przedsiębiorczości i ICT oraz zajęć artystycznych i sportowych rozwijające wyobraźnię i zdolności manualne
 • Wzrost o min. 50% kompetencji 75 nauczycieli w zakresie nowoczesnych form nauczania i wykorzystania nowych technologii w procesie edukacyjnym

Cele te zostały osiągnięte w trakcie realizacji projektu poprzez następujące działania:

 • Międzyszkolne rozwijanie i doskonalenie kompetencji nauczycieli
  • szkolenia i rady pedagogiczne w zakresie nowych form nauczania
  • szkolenia i rady pedagogiczne w zakresie doskonalenia kompetencji kluczowych
 • Realizacja programów rozwojowych na terenie szkół:
  • organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
  • organizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
  • organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych
 • Doposażenie szkół w materiały szkolne i dydaktyczne

Oferta dodatkowych zajęć była bardzo bogata. Uczniowie mieli szansę pogłębiać swoją wiedzę na zajęciach z praktycznego i innowacyjnego wykorzystania narzędzi matematycznych, zastosowania ICT w życiu codziennym, poszukiwania i wdrażania nowych metod badawczych w obrębie przyrody i z nowych metod nauczania języka angielskiego i polskiego. Kondycję fizyczną rozwijali na zajęciach sportowych, a talenty i zainteresowania artystyczne doskonalili na zajęciach z ekspresji kulturalnej (m.in. taniec, śpiew, plastyka, teatr). W ramach projektu organizowane były także spotkania ze specjalistami z zakresu logopedii, socjoterapii, eeg biofeedbacku, terapii pedagogicznej i terapii poprzez twórczy ruch i taniec. Wszystkie formy kształcenia realizowane były z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania.