Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dyrektor - liderem rozwoju jakościowego szkoły

 • Nowy nadzór pedagogiczny - idee nowego nadzoru; wskazanie wad dotychczasowego nadzoru i uzasadnienie konieczności jego zmiany; jakościowe procedury w ewaluacji i trenowaniu umiejętności ich stosowania; tworzenie wskaźników do ogólnokrajowych standardów, zwanych wymaganiami
 • Ewaluacja wewnętrzna i wykorzystywanie jej wyników do podniesienia jakości pracy szkoły - metody dokonywania wyboru zagadnień do ewaluacji wewnętrznej i jej metodologia; tworzenie przykładowych projektów, opracowywanie procedur i narzędzi do ewaluacji
 • Konstruktywizm - wpływ i podejście konstruktywistyczne na planowanie edukacyjne, działania i szkolne ocenianie; jak zorganizować pracę klasy, aby prowadzić nauczanie konstruktywistyczne; zadania nauczyciela konstruktywisty; tworzenie modeli i zasad służących poznawaniu świata
 • Doskonalenie umiejętności nauczycieli w pracy z dzieckiem zdolnym - opanowanie narzędzi do skutecznego identyfikowania i rozwijania talentów i mocnych stron; rozpoznawanie ucznia zdolnego w klasie, tworzenie systemu jego oceniania
 • Trudności i zaburzenia wieku rozwojowego - zasady pracy z dziećmi, których rozwój wymaga wspomagania; specyfika diagnozy psychopedagogicznej; zespoły psychopatologiczne wieku rozwojowego
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole - planowanie wsparcia i organizacji indywidualizacji nauczania, organizacji i zasad działania zespołów, a także wdrażania w szkole zasad oceniania uczniów, z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących wymagań prawa oświatowego
 • Metoda portfolio w ocenianiu - metoda podsumowania dokonań uczniów, wpisująca się w ideę oceniania kształtującego, przenosi ciężar odpowiedzialności za efekty nauczania z nauczyciela w kierunku ucznia
 • Pragmatyka szkolna w zakresie umiejętności tworzenia, wyboru i modyfikowania programów nauczania, wdrażania podstawy programowej oraz wprowadzania projektu edukacyjnego - zadania nauczyciela, dyrektora; wybór, adaptacja, modyfikacja i tworzenie programu nauczania - nauczyciel autorem programu nauczania; projekt edukacyjny jako metoda nauczania
 • Efektywne sposoby poprawy wyników kształcenia - motywowanie rodziców do współpracy; błędy dydaktyczne wpływające na skuteczność nauczania; ocenianie kształtujące szansą na efektywne uczenie się; planowanie dydaktyczne
 • Zarządzanie jakością pracy szkoły ze szczególnym uwzględnieniem TQM (Total Quality Management) - jak stosować TQM w praktyce; jakość w funkcjonowaniu szkoły, rozwiązywanie problemów w praktyce
 • Scenariusz pracy zespołowej w szkoleniach rad pedagogicznych - poznanie znaczenia działania zespołowego nauczycieli i uczniów w pracy szkoły
 • Wewnątrzeszkolny system prawny - źródła prawa powszechnego; statut: jego budowa, procedura tworzenia i nowelizowania; kompetencje ustawowe organów szkoły; rodzaje szkolnych aktów prawnych: uchwały, zarządzenia
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela - funkcjonariusza publicznego - dyscyplina, bezpieczeństwo i higiena na stanowisku pracy; odpowiedzialność za współpracowników i uczniów
 • Ustawa o finansach publicznych a prawo oświatowe - plany finansowe jednostek; rachunki dochodów własnych, a "wydzielone rachunki"; odpowiedzialność dyrektora szkoły za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Zrozumieć finanse publiczne w szkole, czyli dyscyplina finansów publicznych i kontrola zarządcza - dyscyplina finansów publicznych - odpowiedzialność dyrektora szkoły; dokumentacja kontroli zarządczej w szkole; zarządzanie ryzykiem
 • Efektywne zarządzanie projektami non-profit - projekty i zarządanie projektami; specyfika projektów non-profit; pozyskiwanie środków finansowych na projekty; zarządzanie jakością w projekcie; organizacja ucząca się

Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela - awans zawodowy

 • Podstawy prawa oświatowego dla nauczycieli ubiegających się o stopnie awansu – zdobywanie i poszerzanie wiedzy dotyczącej regulacji prawnej
 • Lider wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli – procedury: planowanie, monitorowanie i ewaluacja WDN; dokumentacja prowadzona przez lidera i jego zadania; aktualności dotyczące prawa oświatowego
 • Od podstawy programowej do nauczycielskiego programu nauczania – zrozumienie zasad planowania, budowy i wykorzystania podstawy programowej; definiowanie celu uczenia się, dobieranie treści i procedury
 • Awans zawodowy nauczyciela. Jak zostać nauczycielem kontraktowym, mianowanym, dyplomowanym - wymagania egzaminacyjne; przygotowanie prezentacji, kompletowanie dokumentacji
 • Opiekun stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego – zapoznanie z zadaniami i obowiązkami stażysty; dokumentacja potwierdzająca współpracę opiekuna ze stażystą
 • Sztuka autoprezentacji w procesie ubiegania się o awans zawodowy nauczyciela – budowanie atrakcyjnej merytorycznie struktury prezentacji; umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • Nauczyciel - opiekun praktyki

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów na każdym etapie edukacyjnym

1. Porozumiewanie się w języku ojczystym

 • Jak kształcić umiejętności językowe uczniów na każdym przedmiociezwiększenie odpowiedzialności nauczycieli wszystkich przedmiotów za kulturę i czystość języka polskiego; sposoby osiągania biegłości w posługiwaniu się językiem
 • Polonistyka szkolna wobec wyzwań współczesnej edukacji
 • Innowacyjne i aktywizujące metody nauczania języka polskiegonauka ortografii w oparciu o skuteczne metody zapamiętywania pisowni słów; usprawnianie pamięcii koncentracji dziecka; eksperymenty i twórcze działanie jako droga do wiedzy na „szóstkę”
 • Emisja i higiena głosu - techniki emisji głosu oraz skutecznego posługiwania się aparatem mowy;doskonalenie umiejętności przemawiania, prowadzenia dialogu
 • Techniki skutecznej komunikacji wspierającej – efektywne komunikowanie się bez przemocy, z szacunkiem dla poczucia własnej wartości mówcy i nadawcy oraz doskonalenie sztuki udzielania pochwał i konstruktywnej krytyki; techniki motywacji
 • Polisensoryczne metody pracy - wspieranie rozwoju ucznia w zakresie przedmiotów humanistycznych, twórcza edukacja a holistyczny rozwój ucznia; projektowanie polisensorycznych zajęć edukacyjnych a programy szkolne
 • Nowa matura z języka polskiego - nowa formuła egzaminu maturalnego z języka polskiego
2. Porozumiewanie się w językach obcych
 • Wykorzystanie neurodydaktyki w dydaktyce języków obcych
 • Szkolenia językowe z certyfikatem międzynarodowym - TGLSuwzględniający wszystkie poziomy zaawansowania językowego według skali Rady Europy
 • Nauczanie języków obcych w szkole – nowe trendy w metodyceinnowacyjne metody nauczania języków obcych na każdym poziomie nauczania
 • Innowacyjne i aktywizujące metody nauczania języka angielskiegokształtowanie motywacji do nauki języka angielskiego; kształtowanie świadomości językowej
 • Kompleksowe techniki pamięciowe w samodzielnym uczeniu się języków obcych - 1000 słów w 1000 minut; podstawy nowoczesnych technik uczenia się; skuteczność uczenia się
 • Język migowy – poziom elementarny, doskonalący i zaawansowanyzgodnie z dyrektywą Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 1988 r. oraz Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych uchwaloną w roku 2007, język migowy jest językiem urzędowym w krajach Unii Europejskiej. Ustawa o języku migowym została przyjęta przez Sejm RP i weszła w życie 1 kwietnia 2012 roku
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC)

3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne

 • Aktywizujące metody uczenia matematykispecyfika nauczania matematyki, specyfikatłumaczenia zadań uczniom, rozwiązywanie zadań z uczniami
 • Analfabetyzm matematyczny i jego skutkiprzyczyny analfabetyzmu matematycznego; duże liczby, duże problemy; pseudonauka; prawdopodobieństwo i „niesamowite zbiegi okoliczności”
 • Matematyka szkolna wobec wyzwań współczesnej edukacji w kontekście rozwijania twórczego myślenia matematycznego uczniów na wszystkich poziomach edukacji - metody pracy z uczniem a wymagania egzaminu maturalnego według nowej formuły
 • Matematyka w edukacji wczesnoszkolnejrozwój myślenia matematycznego, gry i zabawy jako aktywizujące metody w uczeniu matematyki
 • Fizyka bez matematyki i odwrotniealternatywne sposoby nauczania, z uwzględnieniem różnorodnych form oraz zagadnień możliwych do zastosowania w życiu codziennym
 • Eksperymenty i obserwacje na lekcjach przyrodysposoby pracy metodą doświadczalną w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem planowania, przeprowadzania oraz podsumowywania doświadczeń
 • Metody kształcenia i ocena ich efektywności w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczychzmiana podejścia w procesie nauczania: z transmisyjnego na konstruktywistyczne oraz z encyklopedycznego na analityczne
4. Kompetencje informatyczne
 • Zastosowanie komputera i podstawowego oprogramowania w pracy nauczycieli podczas prowadzenia zajęć z uczniamiobsługa komputera i jego elementów składowych, obsługa programów użytkowych, tj. arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstu i edytora grafiki
 • Zajęcia edukacyjne z technologii informacyjnej - wykorzystywanie komputera jako narzędzia służącego w przygotowaniu zajęć, zastosowanie wiedzy informatycznej do pracy z dziećmi
 • Multimedia w ustawicznym samokształceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieliefektywne wdrażanie do korzystania z elektronicznych źródeł informacji; kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się z innymi osobami przy wykorzystaniu technologii informatycznej
 • Wykorzystanie tablicy interaktywnej w trakcie zajęć edukacyjnychbudowa tablicy interaktywnej, jej kalibracja oraz obsługa programów komputerowych
 • Pracownia audiowizualna w szkoletworzenie pracowni audiowizualnej; podstawy pracy z kamerą, światłem i dźwiękiem; sztuka tworzenia scenariusza, reżyserowania, techniki operatorskie
 • Korzystanie z platformy Moodle
5. Kompetencje uczenia i uczenia (się)
 • Accelerated Learning. Jak zwiększyć kreatywność i skuteczność uczenia (się)
 • Perfect Teacher, Perfect Student. Jak zwiększyć skuteczność i radość uczenia się w dzisiejszej szkolezdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności związanych z praktykowaniem zasad Accelerated Learning na różnych poziomach
 • Neurodydaktyka - jak wykorzystać potencjał uczniadziałanie mózgu dziecka i osoby dorosłej w zakresie rozwiązywania problemów, neurobiologiczna skuteczność metod dydaktycznych, „odpowiedzialność rozproszona”, „mechanizmy lustrzane”
 • Kompetencje coachingowe nauczycielijak rozwijać kompetencje uczniów w szkole
 • Jak uczyć - jak uczyć się?praktyczne wykorzystanie w uczeniu się swoich naturalnych zdolności; wywoływanie u uczniów odpowiednich stanów do uczenia się; zastosowanie technik uczenia w klasie oraz podczas własnego uczenia się
 • Ja i moje talentyrola talentów w procesie myślenia, działania i odczuwania, wykorzystywanie wiedzy o talentach i mocnych stronach w procesie uczenia się i nauczania
 • Zbuduj nowe nawyki myślenia i działania w oparciu o swoje mocne stronyokreślenie swoich wartości i celów życiowych, potencjał i dobieranie właściwych partnerów, plan działania w zmianie i rozwoju osobistym
 • Skuteczne sposoby wspomagania logicznego i kreatywnego myśleniaobjawy i czynniki wpływające na logiczne myślenie i koncentrację uwagi; sposoby rozwijania potencjału twórczego, jego wykorzystywanie do rozwiązywania problemów na lekcjach
 • Doskonalenie umiejętności nauczycieli w pracy z dzieckiem zdolnymopanowanie narzędzi do skutecznego identyfikowania i rozwijania talentów i mocnych stron; rozpoznawanie ucznia zdolnego w klasie, tworzenie systemu jego oceniania
 • Kierowanie aktywnością poznawczą uczniów - konstruowanie wiedzy przez uczniów; prezentacja technik pamięciowych; techniki zdobywania i przetwarzania wiedzy
 • Stymulowanie rozwoju indywidualnego ucznia metodami aktywnego uczenia siębudowanie scenariuszy zajęć; nowoczesne metody nauczania; cykl przyspieszonego uczenia się
6. Kompetencje społeczne i obywatelskie
 • Edukacja patriotyczna i obywatelskaojczyzna jako wspólna i najwyższa wartość (państwo, naród, historia i ziemia – główne kręgi kształtowania się miłości ojczyzny i obowiązków wobec niej), budowanie postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu
 • Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska – idea oraz znaczenie społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnych; wiedza o kulturze regionu, wdrażanie międzyprzedmiotowej ścieżki edukacyjnej
 • Śladami dziedzictwa narodowego na Kresach Wschodnich – wielokulturowość Kresów Wschodnich, dziedzictwo kulturowe Kresów Wschodnich, analiza wybranych elementów dziedzictwa narodowego na Kresach Wschodnich
 • Sekty i subkultury w szkole – podstawowe wiadomości z zakresu działania w Polsce sekt i subkultur młodzieżowych oraz umiejętne rozpoznawanie przynależności ucznia do sekt
 • Edukacja międzykulturowa – budzenie ciekawości i chęci poznania innych kultur, poszukiwanie podobieństw i dążenie do zrozumienia różnic, metody pracy z grupą wielokulturową
7. Inicjatywność i przedsiębiorczość
 • Kreowanie postaw przedsiębiorczych uczniów na wszystkich etapach edukacji – mały słownik biznesu, poznanie zawodów i profesji, planowanie przyszłości – wyznaczanie ścieżki kariery zawodowej
 • W drodze do sukcesu – warsztaty przedsiębiorczości – wykorzystanie gier biznesowych i symulacyjnych w nauczaniu; jak założyć własną firmę, firma sukcesu - studium przypadku
 • Moralna odpowiedzialność w biznesie – etyka w zarządzaniu, społeczna odpowiedzialność biznesu, reguły konkurencji gospodarczej
 • Metody nauczania blokowego i modułowego – projektowanie, planowanie i prowadzenie kształcenia; reguły budowania modułowych programów nauczania, program przedmiotowy a modułowy – analiza porównawcza
8. Świadomość i ekspresja kulturalna
 • Rytmika i zajęcia muzyczno-terapeutyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - zasady rytmiki i muzyki, terapia rytmiczno-muzyczna, gra na instrumentach perkusyjnych, gry i zabawy muzyczne
 • Ekspresja kulturalna – kształcenie wrażliwości i kreatywności poprzez ukazanie wartości artystycznych muzyki, plastyki i tańca
 • Muzykoterapia z elementami pedagogiki zabawy – zapoznanie z metodami aktywizującymi, wykorzystującymi muzykę i zabawę w pracy terapeutycznej i wychowawczej
 • Arteterapia – podstawowe techniki arteterapii, wypracowanie odpowiednich scenariuszy zajęć oraz opanowanie podstawowych form pracy z uczniem
 • Wspomaganie rozwoju dziecka metodą teatralną - zabawy integrujące grupę poprzez działanie; rozwijanie myślenia twórczego z wykorzystaniem elementów dramy i teatru
 • Film w doskonaleniu kompetencji komunikacyjnej ucznia – pobudzanie kreatywnych postaw uczniów; scenariusze lekcji z wykorzystaniem filmu; rozwój wrażliwości estetycznej i wychowania językowego
 • Techniki relaksacyjne – znaczenie i korzyści płynące z relaksacji, rodzaje i trening technik relaksacyjnych, odporności na stres poprzez relaksację

Doskonalenie warsztatu dydaktyczno-metodycznego nauczycieli

 • Dystans w relacji wychowawczej - budowanie relacji wychowawczej, utrzymywanie dystansu wychowawczego oraz techniki komunikacyjne
 • Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze - analiza relacji w rodzinie i środowisku życia w rozpoznawaniu źródeł zachowań trudnych, geneza zachowań trudnych w szkole a kierunki pracy wychowawczej
 • Doskonalenie umiejętności nauczycieli w pracy z dzieckiem zdolnym – opanowanie narzędzi do skutecznego identyfikowania i rozwijania talentów i mocnych stron; rozpoznawanie ucznia zdolnego w klasie, tworzenie systemu jego oceniania
 • Trudności i zaburzenia wieku rozwojowego - zasady pracy z dziećmi, których rozwój wymaga wspomagania; specyfika diagnozy psychopedagogicznej; zespoły psychopatologiczne wieku rozwojowego
 • Błędy dydaktyczne wpływające na skuteczność nauczania - rodzaje błędów i przyczyny ich powstawania; błędy dydaktyczne ze strony nauczyciela i procesu nauczania
 • Ocenianie zachowania uczniów – rozwiązania praktyczne – warsztaty uwzględniające aktualne rozporządzenia MEN dot. oceniania i narzędzia diagnozy zachowań uczniowskich
 • Model „szkoły otwartej” Marii Mendel – propozycje poprawy jakości relacji nauczyciel – rodzic – uczeń
 • Umiejętności interpersonalne nauczycieli, w szczególności w relacji z uczniem zdolnym – postawy wychowawcze nauczycieli, specyfika uczniów, kompetencje wychowawcze nauczycieli, niezbędne do utrzymania dyscypliny w klasie, rodzic partnerem, sytuacje trudne, autodiagnoza wychowawcy
 • Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze – analiza relacji w rodzinie i środowisku życia w rozpoznawaniu źródeł zachowań trudnych, geneza zachowań trudnych w szkole a kierunki pracy wychowawczej
 • Współpraca z rodzicami w kontekście odpowiedzialności za kształtowanie postaw
 • Wpływ planowania dydaktycznego na efektywne sposoby poprawy wyników nauczania – kierowanie aktywnością poznawczą ucznia poprzez planowanie zadań uczniowskich, struktura nowoczesnej lekcji nakierowanej na konstruowanie wiedzy przez uczniów
 • Jak skutecznie motywować uczniów do pracy – warunki i sposoby budowania skuteczniej motywacji uczniów do pracy; wzbudzenie refleksji na temat własnych kompetencji psychopedagogicznych i metodycznych
 • Budowanie zaufania między nauczycielem i uczniem - rozpoznawanie i wykorzystanie emocji; inteligencja emocjonalna i jej znaczenie
 • Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia dzieci i młodzieży w szkołach - przepisy dot. pomocy przedmedycznej, ppoż.; tworzenie polityki prewencyjej w szkołach, procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia
 • Neurodydaktyka - jak wykorzystać potencjał ucznia - rozwój mózgu nastolatkai dorosłego; neurobiologiczne skutki metod dydaktycznych, odpowiedzialność opiekunów
 • Konstruowanie interdyscyplinarnych programów nauczania – profesjonalne przygotowanie do realizacji zadań dydaktycznych, stojących przed współczesną szkołą
 • Nowe wymagania - nowe wyzwania - najnowsze zmiany w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym; analiza zmian w poszczególnych wymaganiach
 • Planowanie pracy nauczyciela świetlicy szkolnej – specyfika pracy nauczyciela-opiekuna świetlicy szkolnej; stworzenie całorocznego planu pracy
 • Ciekawa lekcja, nowoczesny nauczyciel, czyli zastosowanie metod aktywizujących i gier dydaktycznych w procesie nauczania – konspekt czy scenariusz – czyli jak zaplanować zajęcia dydaktyczne; podział metod i technik edukacyjnych; gry dydaktyczne
 • Skuteczne sposoby wspomagania logicznego i kreatywnego myślenia - objawy i czynniki wpływające na logiczne myślenie i koncentrację uwagi; sposoby rozwijania potencjału twórczego, jego wykorzystywanie do rozwiązywania problemów na lekcjach
 • Mediacje szkolne jako element kształtowania pozytywnych relacji - alternatywne sposoby komunikowania się w sytuacjach trudnych i rozwiązywania sporów jako element programu przeciwdziałania agresji szkolnej
 • Jak zmniejszyć stres przy przechodzeniu uczniów na kolejny etap edykacyjny – problematyka stresu, strategia antystresowa, procedura przyjaznego przechodzenia uczniów na kolejny etap edukacyjny
 • Budowanie zespołu klasowego lub zadaniowego i kierowanie nim – analiza sytuacji trudnych w relacjach z uczniem, grupą; współpraca z uczniem roszczeniowym, agresywnym, biernym; obrona swoich praw, stawianie granic
 • Zwiększenie efektywności nauczania poprzez motywowanie rodziców do współpracy – rola rodziny w motywowaniu dziecka do nauki; efektywne modyfikowanie niewłaściwych postaw opiekunów; jak zaangażować rodziców do współpracy
 • Jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów – przezwyciężanie niepowodzeń i trudności wychowawczych - ustanawianie jasnych zasad w relacjach z dziećmi, asertywne wskazywanie właściwych postępowań
 • Jak pomóc młodzieży pokonać drogę do dorosłości. O dojrzewaniu seksualnym – jak odpowiadać na trudne pytania młodzieży; antykoncepcja – co warto wiedzieć
 • Praca z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych - charakterystyka rodziny, w której żyje dziecko – typy dysfunkcjonalności; portret i charakterystyka typowych ról przyjmowanych przez dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
 • Konstruktywizm poznawczy - wpływ i podejście konstruktywistyczne na planowanie edukacyjne, działania i szkolne ocenianie; jak zorganizować pracę klasy, aby prowadzić nauczanie konstruktywistyczne; zadania nauczyciela konstruktywisty; tworzenie modeli i zasad służących poznawaniu świata
 • Efektywne przeciwdziałanie przemocy w szkole, cyberbullying i procedury postępowania wobec niepłenoletnich uczniów w szkole - definicje i rodzaje przemocy; właściwe sposoby reagowania na przemoc; nowe zjawiska przemocowe związane z internetem i seksualnością; podstawowe pojęcia prawne dotyczące przemocy i postępowania z nieletnimi
 • O chorobie i śmierci w życiu dziecka - jak dziecko postrzega śmierć w zależności od wieku; jak odpowiadać na trudne pytania; konstruktywne wspieranie

Rozwój osobisty nauczycieli

 • Accelerated learning - jak zwiększyc kreatywność i skuteczność uczenia (się) - jak obudzić pragnienie wiedzy w uczniach; największe sekrety uczenia się; uczenia innych; jak uczyć kreatywnie
 • Diagnoza talentów osobistych nauczyciela - zdobywanie wiedzy o sobie; obszary osobistych talentów i umiejętności nauczyciela w kontekście pracy z uczniami; wypracowanie kanonu zachowań niezbędnych do działania i rozwoju osobistego
 • Mistrzostwo osobiste jako droga do samodoskonalenia, osiągania ważnych celów i kształtowania własnej drogi życiowej - cechy mistrzostwa osobistego, zasady i praktykowanie mistrzostwa; mistrzostwo osobiste a myślenie osobiste i przywództwo
 • Cechy osobowe nauczyciela - rozpoznanie indywidualnego sposobu komunikacji z otoczeniem; dominująca półkula mózgowa oraz własne kanały percepcji zmysłowej; style komunikacyjne wynikające z poznanych cech osobowych
 • Stres w pracy nauczyciela - objawy stresu, identyfikacja najważniejszych stresorów, prewencja i łagodzenie skutków stresu
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu nauczyciela – przyczyny i objawy wypalenia; działania zapobiegające wypaleniu
 • Metoda coachingu podczas planowania przez uczniów własnego rozwoju zawodowego – idea coachingu, nauczyciel coachem, zastosowanie coachingu w szkole

Poprawa jakości systemu kształcenia i wychowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole - planowanie wsparcia i organizacji indywidualnej pracy z uczniem, organizacji i zasad działania zespołów, a także wdrażania w szkole zasad oceniania uczniów z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących wymogów prawa oświatowego
 • Elementy diagnozy i terapii pedagogiczno-psychologicznej – konstruowanie i stosowanie narzędzi diagnostycznych; sposoby przeprowadzania diagnozy i terapii
 • Funkcjonowanie dziecka z ADHD i zaburzeniami emocjonalnymi w szkole - diagnozowanie zespołu nadpobudliwości; rozpoznawanie objawów ADHD i zaburzeń emocjonalnych u uczniów; praca z dzieckiem z ADHD na terenie szkoły, klasy i w kontakcie indywidualnym; współpraca z rodzicami uczniów
 • Diagnoza i terapia dziecka autystycznego - różnicowanie diagnostycznych zaburzeń wchodzących w skład ASD i ustalanie symptomatycznego zaburzenia; wprowadzanie określonych metod terapii i rehabilitacji osób z ASD
 • Modelowy system pomocy i profilaktyki dot. uczniów z dysleksją – rola koordynatora - kwestionariusz objawów dysleksji formą badania przesiewowego, wspomaganie uczniów z dysleksją w procesie dydaktycznym; zindywidualizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna; organizacja pracy terapeutycznej
 • Zasady edukacji dzieci z uszkodzonym słuchem - specyficzne potrzeby życiowe i edukacyjne; indywidualizacja pracy z dzieckiem, trening słuchowy; dostosowanie programu i metod nauczania do potrzeb dziecka
 • Opieka nad dziećmi niewidomymi i słabo widzącymi - zagadnienia prawne związane z pomocą społeczną i opieką nad dzieckiem; psychologiczne podstawy pracy z dzieckiem niewidomym i słabo widzącym
 • Język migowy - poziom elementarny, doskonalący i zaawansowany
 • Kinezjologia edukacyjna „BRAIN GYM® - metoda dr Paula Dennisona - poprawienie możliwości uczenia się i poznawania; rozwiązywanie problemów dysleksji, hiperaktywności; wyznaczenie i integracja celów osobistych
 • Muzykoterapia w edukacji – zapoznanie się z metodami aktywizującymi, wykorzystującymi muzykę i zabawę w pracy terapeutycznej i wychowawczej
 • Dogoterapia jako terapia wspomagająca osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi - praca psa terapeutycznego jako forma rehabilitacji, metody pracy oraz zajęć edukacyjnych z psem terapeutycznym; wykorzystywanie elementów animaloterapii
 • Podstawowe zasady savoir vivre'u w kontakcie z osobaminiepełnosprawnymi – skuteczne porozumiewanie się i zasady współpracy z uczniem niepełnosprawnym
 • Modelowy system pomocy i profilaktyki psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją – rola koordynatora - rozpoznawanie i diagnozowanie trudności w uczeniu się; wspomaganie uczniów z dysleksją rozwojową w procesie dydaktycznym; organizacja pracy terapeutycznej; metody pracy z uczniem stosowane na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych
 • Spektrum autyzmu - aktualne problemy i potrzeby pomocy - wybrane formy pomocy, integracja sensoryczna jako forma terapii, diagnoza funkcjonowania dziecka ASD, IPET