Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Deklaracja dostępności

Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-02-11
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2021-05-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia: 2021-05-11
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-05-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • osobą kontaktową jest: Anna Szywała
 • e-mail: biuro@annaszywala.pl
 • nr telefonu: +48 500 237 012

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • organ nadzorujący: Prezes Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała
 • adres: ul. Łukasińskiego 2/3, 58-100 Świdnica
 • e-mail: biuro@annaszywala.pl
 • telefon: +48 604 461 929

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

___________________________________________

Dostępność architektoniczna

Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała mieści się w Świdnicy, przy ul. Łukasińskiego 2/3 (róg placu Św. Małgorzaty).

Zajęcia odbywają się na parterze lub I piętrze. Na I piętrze znajduje się również biuro Firmy.

Wejście na piętro poprzez schody, w budynku brak windy.

Przy wejściu do siedziby Firmy znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym. Na miejscu znajduje się możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.