Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ


Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na sprawne zarządzanie placówką oświatową. Pozwalają one również na uzyskanie wymaganych kwalifikacji zawodowych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, przygotują do pełnienia funkcji kierownika lub dyrektora placówki oświatowej. Studia służą podwyższeniu kwalifikacji zawodowych pracowników administracji oświatowej na poziomie szkolnym, samorządowym, a także rządowym. Proponowane studia rozwijają też umiejętności posługiwania się metodami i technikami zarządzania w oświacie, kształtują umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem placówką oświatową oraz uświadamiają potrzebę stałego rozwoju.

 

 • Neurodydaktyka - od wiedzy neurobiologów do praktyki szkolnej
 • Szkoła jako organizacja ucząca się
 • Przywództwo edukacyjne. Dyrektor jako lider w środowisku
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Komunikowanie zmiany
 • Profilaktyka i wychowanie w szkole
 • Prawo oświatowe
 • Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym i społecznym
 • Interwencja kryzysowa w placówkach oświatowych
 • Zasady organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w edukacji włączającej
 • Zarządzanie finansami i majątkiem placówki oświatowej
 • Seminarium dyplomowe/prace dyplomowe
 • Praktyka


Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia, w szczególności do osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także dla tych osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie. Kandydat powinien udokumentować posiadanie wykształcenia wyższego przynajmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia. Zasadniczym celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej.

 

 

Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową z uwzględnieniem potrzeb wynikających z zasad reformy oświatowej i regionalnej polityki edukacyjnej oraz poznają metody organizacji i kierowania pracą placówek oświatowych i instytucji przewidzianych w systemie oświatowo-wychowawczym. Ukończenie studiów nadaje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową.

 


CZAS TRWANIA

2 semestry (265 godzin)