Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo!

Jest nam niezmiernie miło powiadomić Państwa o wynikach ewaluacji zewnętrznej Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała, jako Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli, przeprowadzonej w dniach 7 IV – 6 V 2014 r. przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Ewaluacja, przeprowadzona w ramach nadzoru pedagogicznego, miała charakter problemowy i dotyczyła wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 X 2009r., ze zm. z dn. 10 V 2013r., a ogniskowała się na trzech wymaganiach państwa:

1) promowana jest wartość edukacji

2) wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

3) placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Przeprowadzone badania ewaluacyjne miały na celu ustalenie poziomu spełnienia przez placówkę wymagań ministerialnych, do których stosuje się pięciostopniową skalę: od poziomu najniższego – E do poziomu najwyższego – A.

Z wielką radością pragniemy przekazać, iż raport poewaluacyjny stwierdza spełnienie przez Firmę wszystkich wymagań na poziomie najwyższym – A.

W konkluzjach raportu zwraca się uwagę między innymi na propagowanie przez Firmę idei uczenia się przez całe życie, mówi się o cennym ukierunkowaniu oferty na potrzeby odbiorców, podkreśla się kluczową rolę współpracy Firmy z uczelniami wyższymi oraz wspierania szkół i instytucji oświatowych we współtworzeniu społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy. Ponadto akcentuje się znaczący wpływ organizowanych przez Firmę warsztatów dla młodzieży na efektywność uczenia się i kreatywność młodych ludzi oraz realizację projektów edukacyjnych, dzięki którym możliwe stało się doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i poszerzenie oferty edukacyjnej, wspomagające zarówno uczniów, jak i nauczycieli w zdobyciu nowych kompetencji.

Dzieląc się z Państwa wspólną radością, pragnę podkreślić, iż tak znaczący sukces Firma zawdzięcza również naszej owocnej współpracy i wielu życzliwym opiniom o niej, wnikliwym  komentarzom, bez których trudno sobie wyobrazić obdarzenie nas przez wizytujący zespół najwyższą waloryzacją. Za to wspaniałe wsparcie gorąco dziękujemy, wyrażając jednocześnie przekonanie, iż oceny najwyższe obligują do dalszych wzmożonych działań, co równocześnie oznacza naszą bliskość z Państwem i gotowość podejmowania kolejnych twórczych inicjatyw.

Prezes Firmy Szkoleniowo-Doradczej Anna Szywała

Anna Szywała 

 

SEO - RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ