Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

PODSTAWY EDUKACJI I TERAPII OSÓB W SPEKTRUM AUTYZMU. AKTUALNE PROBLEMY I MOŻLIWOŚCI POMOCY

30-godzinne szkolenie

- adresowane do wszystkich osób zainteresowanych pracą z osobami w spektrum autyzmu, w szczególności do rodziców, opiekunów, nauczycieli, psychologów, pedagogów, pracujących lub zamierzających podjąć pracę z osobami ze spektrum.

 

Szkolenie realizowane będzie w formule blended learning (online oraz stacjonarnej)


Cele szkolenia:

 • zapoznanie z najnowszą wiedzą z zakresu ASD
 • zdobycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia diagnozy oraz planowania kompleksowych strategii pomocy, w tym układania programów terapeutycznych

Tematyka szkolenia:

Psychologiczno-pedagogiczne podstawy wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu

 • neurobiologiczne podłoże zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • spektrum autyzmu jako odmienność rozwojowa w świetle koncepcji neuroróżnorodności

Ocena potrzeb rozwojowych i edukacyjnych osób ze spektrum autyzmu

 • kryteria diagnostyczne zaburzeń ze spektrum autyzmu (DSM, ICD)
 • metody i narzędzia diagnostyczne
 • diagnoza psychopedagogiczna  - metody i narzędzia w diagnozowaniu autyzmu
 • funkcjonalna analiza i gradacja potrzeb oraz wyznaczanie celów edukacji

Metodyka wczesnego wspomagania dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 • wczesna interwencja, wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dziecka
 • stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno-motoryczna

Metodyka terapii i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 • zarządzanie potrzebami dziecka, ocena potrzeb edukacyjnych
 • metody pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w spektrum autyzmu
 • zarządzanie zachowaniem jako alternatywa dla modyfikacji zachowania
 • zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • seksualność osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Organizacja procesu kształcenia uczniów w spektrum autyzmu

 • organizacja i specyfika kształcenia ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • wizualizacja treści edukacyjnych, dostosowanie pomocy dydaktycznych
 • komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC) – wspieranie kompetencji językowych osób z ASD, zastosowanie AAC w procesie edukacji
 • edukacja włączająca – założenia teoretyczne i wdrożenia do praktyki
 • trening umiejętności społecznych (TUS) dla osób w spektrum autyzmu

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia

 • jak opracować Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla dziecka z ASD
 • projektowanie działań edukacyjno-terapeutycznych
Efekty kształcenia:

Absolwent/ Absolwentka szkolenia:

w zakresie wiedzy zna i rozumie:

 • kryteria diagnostyczne zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • metody, formy pracy i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

w zakresie umiejętności potrafi:

 • analizować psychologiczno-pedagogiczne podstawy wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu i działaniach wspomagających
 • dostosować wymagania edukacyjne do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z ASD
 • określać rolę zajęć specjalistycznych i wszechstronnej interdyscyplinarnej rehabilitacji osób z ASD

w zakresie kompetencji społecznych jest gotów do:

 • wykorzystania zdobytej wiedzy do analizy zdarzeń pedagogicznych
 •  profesjonalnego rozwiązywania problemów w klasie i grupie wychowawczej