Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Szachy w edukacji wczesnoszkolnej jako gra wspierająca rozwój uczniów

  • Cele

Celem szkolenia jest poznanie metod wykorzystania gry w szachy w edukacji wczesnoszkolnej, w tym rozwoju umiejętności matematycznych, szczególnie w zakresie myślenia analitycznego, logiki, orientacji przestrzennej oraz treningu koncentracji.

  • Efekty kształcenia

Uczestnik szkolenia:
- zna i poprawnie stosuje zasady gry w szachy,
- potrafi podać edukacyjne i rozwojowe korzyści wynikające z gry w szachy,
- zna i poprawnie stosuje metody pracy z dziećmi nad szachami,
- zna i stosuje notację szachową,
- obsługuje zegar szachowy,
- obsługuje komputerowe programy szachowe,
- prowadzi towarzyskie turnieje szachowe dla dzieci oraz rozstrzyga proste nieporozumienia w grze dzieci,
- prowadzi zajęcia szachowe w oparciu o gotowy podręcznik oraz o prezentacje multimedialne.

  • Program szkolenia

- Edukacyjne i rozwojowe korzyści wynikające z gry w szachy w wieku wczesnoszkolnym.
- Zasady gry w szachy.
- Ogólna metodyka nauczania gry w szachy.
- Poznanie zasad gry oraz podstawowych motywów taktycznych.
- Sposoby prezentacji przykładów szachowych obrazujących teorię.
- Zadania kształcące umiejętności młodych szachistów. Rola nauczyciela w procesie rozwiązywania zadań.
- Rola zadań domowych w procesie nauczania gry w szachy.
- Prowadzenie turniejów szachowych w ramach zajęć w grupie.
- Programy i bazy komputerowe w nauczaniu szachów.
- Wykorzystanie w pracy z dziećmi dostępnych w Internecie stron i materiałów szachowych.
- Zasady notacji szachowej.
- Obsługa zegara szachowego.
- Struktura tytułów i kategorii szachowych. Ranking polski i międzynarodowy.
- Innowacyjne materiały edukacyjne na przykładzie gry Raindropchess.
- Warsztaty z przykładowymi lekcjami początkowego nauczania szachów (tematy: szachownica, początkowe ustawienie bierek, pionek, wieża, skoczek, szach, mat).
- Warsztaty z przykładowymi bardziej zaawansowanymi lekcjami nauczania gry w szachy dotyczącymi motywów taktycznych (podwójny atak, klamra, atak z odsłony, usunięcie obrońcy, odciągnięcie obrońcy, przeciążenie obrońcy).
- Szachy w korelacji z matematyką i logiką. Przykłady szachowych zadań matematycznych, logicznych i mnemotechnicznych (np. sumowanie wartości bierek, zadania związane z geometrią szachownicy: liczenie odległości do poszczególnych pól, operowanie koordynatami szachownicy jako modelem układu współrzędnych, dedukcja w zagadkach szachowych Sherlocka Holmesa, różne formy treningu pamięci z wykorzystaniem szachów).

  • Opis form i metod realizacji

Formy pracy: frontalna, indywidualna, grupowa oraz w parach.
Wykład wzbogacony prezentacjami multimedialnymi.
Dyskusja.
Praca z podręcznikiem autorskim. Filmowanie gry szachowej. Zadania treningowe przy szachownicy. Metoda projektu (organizacja turnieju szachowego).

  • Prowadzący zajęcia

Marcin Korzekwa - sędzia szachowy, instruktor sportu ze specjalnością: szachy, autor książek szachowych dla dzieci Kraina Szachów 1 oraz Kraina Szachów 2.