Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela - jak angażować się bez ryzyka wypalenia

Cel szkolenia: zdobycie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy dydaktycznej, redukcji stresu oraz zapobiegania objawom wypalenia zawodowego

Dzięki szkoleniu Uczestnik/ Uczestniczka:

 • zdobędzie wiedzę z zakresu charakterystyki stresu zawodowego
  • charakterystyka objawów
  • wskazówki diagnostyczne z obszaru zachowania, emocji i relacji interpersonalnych na podstawie koncepcji Christiny Maslach i Evangelii Demerouti
 • pozna specyfikę stresu w pracy nauczyciela i osób zarządzających placówkami oświatowymi
  • opis poszczególnych czynników stresogennych
  • częstość ich występowania
 • pozna skutki stresu zawodowego w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego, funkcjonowania zawodowego i społecznego
 • nabędzie umiejętności odróżniania wypalenia zawodowe od zmęczenia
 • pogłębi wiedzę z zakresu specyfiki wypalenia zawodowego w pracy nauczyciela
 • pozna podstawy i przykłady dobrej praktyki przeciwdziałania stresowi i wypaleniu zawodowemu, wprowadzane w Polsce i na świecie
 • zdobędzie podstawowe umiejętności z zakresu indywidualnej diagnozy stresu i wypalenia oraz indywidualnych i organizacyjnych sposobów przeciwdziałania stresowi i wypaleniu.

 

Prowadząca szkolenie: Agnieszka Mościcka-Teske - doktor nauk humanistycznych z zakresu psychologii. Kierowniczka Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia w Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Psychoterapeutka szkoleniowa w nurcie Gestalt. Współtwórczyni i realizatorka projektów badawczych w zakresie oceny warunków psychospołecznych pracy oraz programów szkoleniowo-edukacyjnych z zakresu rozwijania umiejętności społecznych (komunikowanie się, asertywność, funkcjonowanie w grupie), sposobów radzenia sobie ze stresem zawodowym, agresją, mobbingiem, molestowaniem seksualnym i dyskryminacją w miejscu pracy. Twórczyni i realizatorka szkoleń dotyczących stresu zawodowego, agresji w miejscu pracy i mobbingu, realizowanych we współpracy między innymi z Instytutem Problemów Ochrony Zdrowia w Warszawie, instytucjami samorządowymi, Państwową Inspekcją Pracy. Wykładowczyni Szkoły Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych w Łodzi. Od 2004r. - Prezeska Stowarzyszenia Przeciw Przemocy w Pracy „Godność”. Biegła sądowa, powoływana jako ekspert w sprawach o mobbing i molestowanie seksualne w miejscu pracy.