Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Podstawy edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Aktualne problemy i możliwości pomocy

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką autyzmu, w szczególności do rodziców, opiekunów, nauczycieli, psychologów, pedagogów, pracujących lub zamierzających podjąć pracę z osobami ze spektrum autyzmu.


Cele szkolenia:

 • zapoznanie z najnowszą wiedzą z zakresu ASD
 • zdobycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia diagnozy oraz planowania kompleksowych strategii pomocy, w tym układania programów  terapeutycznych.

Treści szkolenia:

1.    Neurobiologiczne podłoże zaburzeń ze spektrum autyzmu

 • neurodydaktyka a wspomaganie edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • mechanizmy lustrzane; odpowiedzialność „lustrzana” opiekuna

2.    Spektrum autyzmu jako odmienność rozwojowa w świetle koncepcji neuroróżnorodności

 • spektrum autyzmu w ujęciu klinicznym
 • strategie i standardy diagnostyczne w odniesieniu do osób w różnym wieku
 • rozwój myślenia społecznego, koncepcja ścieżek rozwojowych

3.    Ocena potrzeb rozwojowych i edukacyjnych osób ze spektrum autyzmu

 • kryteria diagnostyczne zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • diagnoza sfery komunikacyjnej, relacyjnej w ujęciu  rozwojowym
 • diagnoza stylu myślenia dziecka jako podstawa ustalania strategii komunikacyjnych
 • wybór narzędzi wspierania komunikacji
 • metody i narzędzia diagnostyczne
 • seksualność osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • ocena specyfiki kodów emocjonalnych i dobór stylów wsparcia rozwoju emocjonalnego dziecka
 • zarządzanie zachowaniem jako alternatywa dla modyfikacji zachowania
 • psychoedukacja rodziny - ocena potrzeb rodziny, trudności adaptacyjne, style radzenia sobie z odmiennością dziecka, droga do akceptacji

4.    Metodyka zajęć rehabilitacji, terapii i uczenia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 • zarządzanie potrzebami dziecka, ocean potrzeby edukacyjnych w szerokim ujęciu rozwojowym
 • funkcjonalna analiza i gradacja potrzeb oraz wyznaczanie celów edukacji
 • zarządzanie warunkami edukacji – ocena potrzeby oraz wyznaczanie celów edukacji
 • wizualizacja treści edukacyjnych, dostosowanie pomocy dydaktycznych
 • wykorzystanie TIK w edukacji, rehabilitacji i terapii u osób z zaburzeniami z ASD
 • zastosowanie AAC w procesie edukacji
 • ewaluacja wiedzy i umiejętności oraz ocenianie dziecka ze spektrum autyzmu
 • terapia logopedyczna u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

5.    Jak opracować Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla dziecka z ASD. Strategia postępowania