Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Interwencja kryzysowa w placówkach oświatowych

Treści kształcenia:

 • Krótka historia interwencji kryzysowej. Czym jest interwencja kryzysowa?
 • Wprowadzenie do psychologii kryzysu. Rodzaje i fazy kryzysu. Stres a motywacja.
 • Wyzwalacze kryzysów i ludzkie reakcje na nie.
 • ASD i PTSD, czyli jak niektórzy reagują na kryzys i traumę.
 • Środki psychoaktywne w sytuacji kryzysowej.
 • Kryzys czy zaburzenie psychiczne?
 • Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej – polskie „procedury” interwencji kryzysowej.
 • Model interwencji kryzysowej CISM – amerykańskie „procedury” interwencji kryzysowej zalecane przez ONZ.
 • Specyfika interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży.
 • Kluczowa rola dyrektora i nauczyciela w interwencji kryzysowej wobec ucznia i rodziny ucznia.
 • Rówieśnicza interwencja kryzysowa. Jak przygotować młodzież do bezpiecznego pomagania swoim rówieśnikom?
 • Wybrane problemy psychiczne nastolatków: niska samoocena, depresja, samookaleczania.
 • Współpraca interdyscyplinarna.
 • Współpraca z mediami w interwencji kryzysowej.
 • Procedury postępowania w interwencji kryzysowej w szkole/ placówce oświatowej.
 • Komunikacja w interwencji kryzysowej.
 • Środki bezpieczeństwa dla interwenta kryzysowego. Ochrona dyrektora i nauczyciela przed kryzysem i traumą.
 • Trening autogenny Shultza, trening Jacobsona, techniki oddychania czyli o redukcji stresu
  i relaksacji po kryzysie.
 • Case study – scenariusze interwencji kryzysowej wobec uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli w sytuacjach.

 

Efekty kształcenia:

 • zdobycie praktycznych umiejętności rozpoznawania i oceny stanu kryzysu;
 • pozyskanie umiejętności nawiązywania kontaktu emocjonalnego, przezwyciężania barier komunikacyjnych oraz metod aktywnego słuchania;
 • praktyczne doskonalenie umiejętności udzielania pomocy psychologicznej osobom w sytuacji kryzysu i przeżytej traumy, w tym w związku z doświadczeniem przemocy.

 

Prowadzenie zajęć:

Tomasz Bilicki – certyfikowany interwent kryzysowy; pedagog i terapeuta osób uzależnionych, z problemami psychicznymi, sprawców i ofiar przemocy; trener umiejętności społecznych; twórca systemu wsparcia oraz profilaktyki typu rówieśniczego i liderskiego MOTIVATION PUNCH; ekspert w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pokolenia Y oraz Z; zainteresowania naukowe koncentrują się wokół psychologii pozytywnej oraz psychologii motywacji, psychoanalizy i jej wkładu we współczesną pedagogikę, koncepcji przywództwa, w szczególności profilaktyki o charakterze rówieśniczym i liderskim, koncepcji kapitału społecznego, rozumianego jako poziom zaufania w relacjach społecznych.