Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Rytmika i zajęcia muzyczno-terapeutyczne w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

40-godzinne szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć z dziećmi z wyżej wymienionego zakresu

Zdobędziemy:

 • wiedzę i umiejętności prowadzenia zajęć rytmiki z małym dzieckiem,
 • wiedzę i umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem różnorodnych metod muzyczno-rytmicznych,
 • wiedzę i umiejętności zastosowania właściwych ćwiczeń w terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Moduł I - METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WEDŁUG BATII STRAUSS

 1. Praktyczne zapoznanie z metodą
 2. Metoda aktywnego słuchania muzyki jako forma integracji różnych form aktywności: słuchania, grania, tańczenia
  i śpiewania z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych
 3. Interpretacja muzyki środkami pozamuzycznymi, fabularyzowanie muzyki połączone z prostymi ruchami rytmicznymi
 4. Tworzenie układów ruchowych z wykorzystaniem muzyki klasycznej
 5. Sposoby i możliwości wykorzystania muzyki klasycznej
 6. Proste formy taneczne – improwizacje ruchowe

 

Moduł II - RYTMIKA JAKO METODA ROZWIJANIA TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ
DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

 1. Podstawowe zasady rytmiki
 2. Proste ruchy taktowania
 3. Wykorzystanie i tworzenie własnych układów ruchowych do piosenek
 4. Ćwiczenia związane z zastosowaniem rytmiki wg J. Dalcroze'a
 5. Rytmika jako forma rozwijania sprawności układu mięśniowo-ruchowego (rehabilitacja ruchowa)
 6. Rozwój i usprawnianie zdolności intelektualnych (w tym koncentracji uwagi, pamięci, spostrzegawczości, zaburzeń zachowania) poprzez rytmiczne ćwiczenia i improwizacje

 

Moduł III - ZASTOSOWANIE METODY DOBREGO STARTU WE WSPOMAGANIU ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO MAŁEGO DZIECKA

 1. Cele, znaczenie ćwiczeń w Metodzie Dobrego Startu
 2. Praktyczne zastosowanie metody
    - w ramach przygotowania dzieci do podjęcia nauki szkolnej, w okresie poprzedzającym naukę czytania i pisania
    - dla uczniów klas pierwszych, podczas lekcji, a także w formie zajęć śródlekcyjnych
 3. Rodzaje ćwiczeń – ćwiczenia ruchowe, ruchowo-słuchowe, ruchowo-słuchowo-wzrokowe oraz harmonizujące wszystkie funkcje psychomotoryczne
 4. Zabawy muzyczno-ruchowe
 5. Ćwiczenia rytmiczno-muzyczne aktywizujące psychoruchowo

 

Moduł IV - METODA CARLA ORFFA

 1. Założenia, cele i metody
 2. Formy kontaktu dziecka z muzyką – ćwiczenia praktyczne:
  - śpiew                                                
  - słuchanie muzyki
  - ruch przy muzyce                             
  - tworzenie muzyki
  - gra na instrumentach perkusyjnych
 3. Improwizacje rytmiczne, wokalne, instrumentalne i ruchowe (opowiadania muzyczne)

 

Moduł V - KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA

 1. Gimnastyka umysłu jako metoda usprawniająca jego pracę, wspomagająca pamięć i koncentrację,
  doskonaląca procesy uczenia się
 2. Innowacyjne metody pracy z dzieckiem – formy aktywności ruchowej
 3. Kinezjologia edukacyjna w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. trudności w nauce, nadpobudliwość psychoruchowa)
 4. Praktyczne zastosowanie metody - ćwiczenia usprawniające koordynację motoryki ciała oraz aktywizujące synchronizację obu półkul mózgowych
 5. Malowanie muzyki

 

Moduł VI - MUZYKOTERAPIA

 1. Założenia, cele, metody i formy muzykoterapii
 2. Ćwiczenia relaksacyjne
 3. Ćwiczenia i zabawy terapeutyczne i integracyjne
 4. Ćwiczenia i metody pracy wykorzystujące muzykę i ruch w różnych formach
 5. Ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne
 6. Praktyczne ćwiczenia wg Mobilnej Rekreacji Muzycznej

 

Moduł VII - PEDAGOGIKA ZABAWY

 1. Cele, zasady, metody pedagogiki zabawy
 2. Rodzaje zabaw wraz z przykładami
 3. Zabawy muzyczno-ruchowe
 4. Proste tańce integracyjne różnych narodów – tańce w kręgu
 5. Zabawy integracyjne aktywizujące dużą grupę
 6. Zabawy nastawione na działanie, przeżywanie, doświadczanie i twórcze poznawanie rzeczywistości
 7. Kreatywne znaczenie zabawy, rozwijanie twórczej aktywności w zabawach muzycznych

 

Prowadząca zajęcia:

Bożena Piotrowska – specjalistka z zakresu rytmiki i edukacji muzycznej, metod aktywizujących; animator KLANZY; edukator Nowej Szkoły; posiada certyfikaty uprawniające do prowadzenia zajęć z pedagogiki zabawy, muzykoterapii i metody dobrego startu.