Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

ZASADY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

Cel główny szkolenia

Zapoznanie uczestników z zasadami organizacji działań pedagogicznych w zakresie diagnozy
i terapii przyczyn i następstw zaburzeń rozwojowych lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu psychospołecznym dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowe

Zapoznanie z zasadami pomocy psychologiczno-pedagogicznej ujętej jako działania indywidualne i zespołowe pozwalające na korygowanie i kompensowanie zaburzeń rozwoju dziecka oraz wspomaganie jego funkcjonowania społeczno-emocjonalnego w odniesieniu do obowiązujących zapisów prawa oświatowego w tym zakresie.

Zaprezentowanie metod diagnozy i postępowania pomocowego z uwzględnieniem przepisów formalnych, które są podstawą obligatoryjnego udzielania pomocy dzieciom i uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Treści kształcenia

 1. Diagnoza wielofunkcyjna jako podstawa planowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Prezentacja psychologiczno-pedagogicznej charakterystyki uczniów
  z niepełnosprawnością; z niedostosowaniem społecznym; z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym; ze szczególnymi uzdolnieniami; ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; z zaburzeniami komunikacji językowej; z chorobą przewlekłą; w sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; z niepowodzeniem edukacyjnym; z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem
  za granicą.
 3. Planowanie działań diagnostycznych dla przeprowadzenia indywidualnych badań niezbędnych do zdiagnozowania zaburzeń, prawidłowy dobór i wykorzystanie narzędzi badawczych
 4. Analiza formalnych przepisów dotyczących organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w palcówkach edukacyjnych.
 5. Zasady organizowania zajęć terapeutycznych.
 6. Tworzenie dokumentacji związanej z organizacją pomocy psychologiczno – pedagogicznej w palcówkach edukacyjnych (plany pracy terapeutycznej, IPET).
 7. Współpraca z rodziną ze szczególnym uwzględnieniem wywiadu środowiskowego.
 8. Współpraca z instytucjami diagnostyczno-terapeutycznymi (miedzy innymi: poradniami, ośrodkami specjalnymi, instytucjami pozarządowymi) w celu organizowanie pomocy terapeutycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Efekty kształcenia

w zakresie wiedzy uczestnik:

a)      ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka i jego funkcjonowania oraz ich nieprawidłowości w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

b)      ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w tym edukacji specjalnej i włączającej; podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i pomocowych w tym zakresie)

c)      ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami w rozwoju

 

w zakresie umiejętności:

d)     potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pomocowych;

e)      potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w szczególności w zakresie diagnozy i wsparcia ucznia ze SPE;

f)       posiada podstawowe umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków w celu zaprojektowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Prowadząca zajęcia:

prof. dr hab. Beata Jachimczak - adiunkt w Zakładzie Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ekspert
w zakresie pedagogiki specjalnej, w tym pedagogiki resocjalizacyjnej, korekcyjnej, wspierającej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; ekspert MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (praca w zespole przygotowującym koncepcje zmian w kształceniu specjalnym); zainteresowania naukowe koncentrują się wokół pedagogiki specjalnej i wielotorowego wsparcia zarówno dzieci
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak i aktywności dorosłych, tworzących warunki sprzyjające edukacji włączającej, m.in. wartości i kompetencji studentów pedagogiki specjalnej, przygotowania
i wsparcia nauczycieli i pedagogów pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, społecznego kontekstu postaw wobec niepełnosprawności.

Liczba godzin: 6 godzin lekcyjnych (1 godzina szkoleniowa trwa 45 minut)