Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

JĘZYK MIGOWY- POZIOM PODSTAWOWY

Zapraszamy do udziału w 70-godzinnym kursie.

Ustawa o języku migowym została przyjęta przez Sejm RP i weszła w życie 1 kwietnia 2012 r.  Język migowy jest językiem urzędowym w krajach Unii Europejskiej

Cele szkolenia:

 • Poznanie podstaw problematyki środowiska osób niesłyszących i ich potrzeb
 • Poznanie podstaw wiedzy o języku migowym i jego zastosowaniach w pracy z  niesłyszącymi
 • Nabycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się polskim alfabetem palcowym oraz podstawowymi liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • Opanowanie ok. 500 podstawowych znaków pojęciowych języka migowego oraz technikę ich używania zgodnie z zasadami zarówno Systemu Językowo-Migowego (SJM), jak też Polskiego Języka Migowego (PJM)
 • Przygotowanie grupy do dalszego kształcenia

Program zajęć:

 • Komunikacja interpersonalna z osobą niesłyszącą     
 • Daktylografia - prawidła przekazywania alfabetu palcowego, liczebników oraz specjalnych układów dłoni
 • Komunikacja w języku migowym - PJM i SJM
 • Uregulowania prawne        

Kadra wykładowców: certyfikowani tłumacze i wykładowcy języka migowego, członkowie Zarządu Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST: Aleksandra Włodarczak i Olgierd Kosiba.

Mity dotyczące osób z niepełnosprawnościami i języka migowego: 

 • Nieprawdą jest, że niesłyszące dzieci rozwijają się gorzej, a brak słuchu i fonicznej możliwości komunikacyjnej, ograniczają ich rozwój intelektualny         
 • Nieprawdą jest, że osoba niesłysząca może się bez problemu komunikować za pomocą kartki i długopisu
 • Nieprawdą jest, że wszystkie osoby niesłyszące przeczytają z ruchu warg
 • Nieprawdą jest, że każde dziecko z ubytkiem słuchu jest w stanie nauczyć się mówić i rozumieć mowę

Zgłoszenia i informacje:

 • Możliwość indywidualnego dofinansowania z PFRON-u
 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe
 • Możliwość kontynuowania kursu na wyższych poziomach nauczania

Platforma języka migowego

 

Przejdź do -> Język migowy - poziom doskonalący


Kurs można odbyć także w formie zdalnej. Zachęcamy do kontaktu.

JĘZYK MIGOWY- POZIOM DOSKONALĄCY

Ustawa o języku migowym została przyjęta przez Sejm RP i weszła w życie 1 kwietnia 2012 r.  Język migowy jest językiem urzędowym w krajach Unii Europejskiej

Cele szkolenia:

 • Poszerzenie wiedzy na temat problematyki środowiska osób niesłyszących i ich potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społecznej w sektorze opieki zdrowotnej, edukacji, polityki i religii
 • Poszerzenie wiedzy o języku migowym i jego zastosowaniach w pracy z  niesłyszącymi
 • Opanowanie kolejnych  znaków pojęciowych języka migowego oraz technik ich używania zgodnie z zasadami zarówno Systemu Językowo-Migowego, jak też Polskiego Języka Migowego z uwzględnieniem już poznanych znaków
 • Przygotowanie grupy do dalszego kształcenia

Program zajęć:

 • Powrót do świata ciszy
 • Edukacja
 • Urzędy i instytucje
 • Zatrudnienie i praca
 • Zdrowie - dom i rodzina
 • Podróże, wypoczynek, kultura, sport
 • Kolory, odzież, pożywienie

Kadra wykładowców: doświadczeni i wykwalifikowani tłumacze/wykładowcy języka migowego, członkowie Zarządu Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego

Platforma języka migowego

Przejdź do -> Język migowy - poziom podstawowy


Kurs można odbyć także w formie zdalnej. Zachęcamy do kontaktu.

JAK UCZYĆ JĘZYKA POLSKIEGO OBCOKRAJOWCÓW

Cele szkolenia:

 • Nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych do nauczania języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania
 • Wzbogacenie własnego warsztatu pracy o wiedzę i narzędzia zwiększające kreatywność w nauczaniu
 
 Treści kształcenia:

1.       Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

 • Metody nauczania (w tym sprawności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie, pisanie)
 • Kompetencje językowe, jakie powinien opanować uczący się języka polskiego
 • Prezentacja podręczników oraz pomocy dydaktycznych

 2.       Gramatyka funkcjonalna języka polskiego

 • Wybrane zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem trudnych miejsc polszczyzny

 3.       Wiedza o Polsce i kulturze w kształceniu językowym cudzoziemców

 • Sposoby korzystania z elementów kulturowych w nauczaniu

 4.       Komunikacja międzykulturowa

 • Kompetencja międzykulturowa i jej wpływ na efektywność uczenia się języka
 • Językowy obraz świata i stereotypy a nauczanie języka

 5.       Kreatywne i innowacyjne metody zwiększające skuteczność uczenia (się)

 • Warunki zwiększania skuteczności uczenia (się)
 • Wybrane zagadnienia i techniki pamięciowe w ujęciu praktycznym

 6.       Planowanie pracy lektora/ trenera

 • Planowanie zajęć, przygotowanie konspektu

 
Efekty kształcenia
:

Uczestnik kursu:

a)      w zakresie wiedzy

-  posiada wiedzę na temat metod stosowanych w nauczaniu języka polskiego jako obcego

-  posiada wiedzę na temat metod kształcenia podstawowych sprawności językowych

-  posiada wiedzę na temat zakresu kompetencji językowych, jakie powinien opanować uczący się języka polskiego na poszczególnych poziomach zaawansowania

-  zna programy, podręczniki oraz pomoce dydaktyczne do nauczania języka polskiego

b)      w zakresie umiejętności

-  potrafi ułożyć program nauczania w zależności od poziomu znajomości języka polskiego oraz potrzeb uczących się

-  potrafi przygotować konspekt zajęć z równomiernym kształtowaniem wszystkich kompetencji

-  potrafi przygotować ćwiczenia rozwijające poszczególne sprawności językowe

-  potrafi dokonać oceny poziomu znajomości języka uczniów oraz ewaluacji efektów pracy

c)      w zakresie kompetencji społecznych

-  ma świadomość poziomu swojej wiedzy, umiejętności merytorycznych i dydaktycznych

-  jest propagatorem poprawnej polszczyzny


Prowadzący zajęcia
:

Dagmara Szałęga – doktor nauk humanistycznych, lektor języka polskiego dla cudzoziemców na wszystkich poziomach zaawansowania (w Polsce i Macedonii), tłumaczka literatury macedońskiej, redaktorka prac naukowych, autorka wielu prac naukowych z zakresu kultury bałkańskiej (w języku polskim oraz serbskim), uczestniczka projektów badawczych i dydaktycznych na uczelniach w kraju i za granicą, stypendystka programów dydaktycznych z zakresu kultury bałkańskiej.

Marek Szurawski - ekspert w zakresie rozwoju osobowości i nowoczesnych technik pracy umysłowej, w tym technik uczenia się i twórczego myślenia; twórca Wakacyjnych Szkół Treningu Pamięci, Sprawnego Myślenia i Rozwoju, programu Memoriad Szkolnych – uczniowskich Mistrzostw w Zapamiętywaniu i Otwartych Mistrzostw Polski w tej dziedzinie; certyfikowany trener programu Butterlfly Universe Tony’ego Buzana; autor licznych tłumaczeń, opracowań, programów radiowych, telewizyjnych oraz bestsellerowych książek, m.in.: Pamięć. Trening interaktywny, Pamięć i intelekt. Trening mistrzowski, Pamięć na całe życie. Trening arcymistrzowski; tłumacz, dziennikarz.


Zapewniamy:

 • autorsko opracowane materiały szkoleniowe
 • certyfikat ukończenia kursu

 
Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, e-mailem. Zajęcia odbędą się w siedzibie Firmy. Oferujemy możliwość indywidualnego ustalenia terminów, miejsca, kosztu szkolenia dla grupy m.in. 10 osób.

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Zapraszamy na 48-godzinny kurs realizowany na podstawie programu zatwierdzonego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr WNKPSE.5633.15.2019.MSZ.

Cele kursu:

Przygotowanie pracodawców, pracowników do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników poprzez umożliwienie im zdobycia:

 • podstawowej wiedzy z dziedziny psychologii i pedagogiki, umiejętności wspierania rozwoju uczniów, indywidualizowania procesu nauczania i podejmowaniu współpracy z nauczycielami
  i rodzicami/opiekunami,
 • umiejętności z zakresu metodyki niezbędnej do efektywnego prowadzenia zajęć edukacyjnych praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników,
 • umiejętności rozbudzania zainteresowań uczniów pracą w zespole,
 • umiejętności właściwego doboru metod kształcenia,
 • umiejętność oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 

Ramowy program kursu zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019r., Dz. U. 2019r., poz. 391:

 • Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy - 5 godzin
 • Elementy psychologii w komunikacji w relacjach „instruktor – osoba ucząca się" - 8 godzin
 • Metodyka praktycznej nauki zawodu - 27 godzin
 • Umiejętności dydaktyczne - 8 godzin

 

Efekty kształcenia:

Uczestnik/Uczestniczka kursu:

 • potrafi organizować zajęcia praktycznej nauki zawodu zgodnie z obowiązującą podstawą programową kształcenia w zawodzie,
 • nabywa umiejętności praktycznego nauczania w wybranym zawodzie zgodnie  z obowiązującymi przepisami kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego,
 • potrafi posługiwać się podstawami wiedzy pedagogiczno-psychologicznej oraz metodycznej podczas planowania, organizowania i prowadzenia zajęć praktycznych,
 • potrafi łączyć teorię z praktyką poprzez odpowiednie wykorzystywanie posiadanej specjalistycznej wiedzy wymaganej w wybranym zawodzie z umiejętnością posługiwania się przepisami, instrukcjami i sprzętem niezbędnymi do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu,
 • zdobywa umiejętności prowadzenia nadzoru podczas zajęć praktycznych i kontrolowania poprawności wykonywania czynności uczących się zawodu,
 • potrafi organizować stanowiska szkoleniowe niezbędne do praktycznej nauki zawodu,
 • potrafi ocenić efekt pracy ucznia zgodnie z przyjętymi kryteriami oceniania,
 • potrafi rozwijać zainteresowania zawodowe uczniów i wzbogacać ich zawodowe doświadczenie poprzez motywowanie do samodzielnego zdobywania, uzupełniania i pogłębiania wiedzy,
 • nabywa umiejętności kształtowania wśród uczniów pożądanych postaw zawodowych, tj. pracowitości, odpowiedzialności, rzetelności, uczciwości, umiejętności pracy zespołowej, samooceny.

 

Co może zyskać Pracodawca:

 • pracodawcy, którzy prowadzą praktyczną naukę zawodu młodocianych pracowników
  – na podstawie umowy o pracę – otrzymują dofinansowanie ponoszonych kosztów
  na podstawie art. 70b ustawy o systemie oświaty,
 • koszty zatrudnienia i wynagrodzenia pracownika młodocianego są kwartalnie zwracane przez OHP,
 • jeżeli uczeń zda egzaminy czeladnicze.otrzymujemy dodatkowe dofinansowanie za jego kształcenie:
  - gdy nauka zawodu trwa 24 miesiące - dofinansowanie w wysokości ponad 4.500zł,
  - gdy nauka zawodu trwa 36 miesięcy - dofinansowanie będzie wynosić ponad 8 000zł.
 
 
Uczestnikiem kursu może być osoba posiadająca:
 1. tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

  - świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub

  - świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub

 2. tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

  - świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub

  - świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub

  - świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub

 3. dyplom ukończenia studiów:

  - na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

  - na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

 4. tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub

 5. tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.
 

Prowadzący zajęcia:

Specjaliści efektywnego kształcenia zawodowego, planowania kariery zawodowej, praktyk zawodowych, doświadczeni dydaktycy praktycznej nauki zawodu oraz psychologowie, pedagodzy
z zakresu psychologii i pedagogiki pracy.