Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Spektrum autyzmu. Aktualne problemy i możliwości pomocy

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką autyzmu, w szczególności do rodziców, opiekunów, nauczycieli, psychologów, pedagogów, pracujących lub zamierzających podjąć pracę z osobami ze spektrum autyzmu.

Cele kursu:

 • zapoznanie z najnowszą wiedzą z zakresu ASD,
 • zdobycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia diagnozy oraz planowania kompleksowych strategii pomocy, w tym układania programów  terapeutycznych.

Treści kursu:


I.  Spektrum autyzmu jako odmienność rozwojowa w świetle koncepcji neuroróżnorodności:

 1. Koncepcja neuroróżnorodności
 2. Spektrum autyzmu w ujęciu klinicznym - strategie i standardy diagnostyczne w odniesieniu do osób w różnym wieku:
  -  standard brytyjski diagnostyki spektrum autyzmu
  -  standard humanistyczny diagnostyki spektrum autyzmu
  -  przegląd wybranych narzędzi diagnostycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wywiadu klinicznego - ćwiczenia
 3. Rozwój myślenia społecznego, koncepcja ścieżek rozwojowych, jako podstawa rozumienia specyfiki rozwoju osoby ze spektrum autyzmu na tle populacji ogólnej.
 
II.  Neurobiologia zaburzeń ze spektrum autyzmu:
 1. Neurodydaktyka a wspomaganie edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 2. Mechanizmy lustrzane. Odpowiedzialność „lustrzana” opiekuna

 

III. Ocena potrzeb rozwojowych i edukacyjnych osób ze spektrum autyzmu:

 1. Diagnoza sfery komunikacyjnej, relacyjnej w ujęciu rozwojowym
 2. Diagnoza stylu myślenia dziecka jako podstawa ustalania strategii komunikacyjnych
 3. Wybór narzędzi wspierania komunikacji
 4. Ocena specyfiki kodów emocjonalnych i dobór stylów wsparcia rozwoju emocjonalnego dziecka
 5. Zarządzanie zachowaniem jako alternatywa dla modyfikacji zachowania
 6. Psychoedukacja rodziny - ocena potrzeb rodziny, trudności adaptacyjne, style radzenia sobie z odmiennością dziecka, droga do akceptacji


IV.  Metodyka nauczania dzieci ze spektrum autyzmu:

 1. Zarządzanie potrzebami dziecka, ocena potrzeb edukacyjnych w szerokim ujęciu rozwojowym
 2. Funkcjonalna analiza i gradacja potrzeb oraz wyznaczanie celów edukacji
 3. Zarządzanie warunkami edukacji - ocena potrzeb sensorycznych i bezpieczeństwa
 4. Wizualizacja procesu edukacji
 5. Zastosowanie AAC w procesie edukacji
 6. Wizualizacja treści edukacyjnych, dostosowanie pomocy dydaktycznych
 7. Ewaluacja wiedzy i umiejętności oraz ocenianie dziecka ze spektrum autyzmu

 

V. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

 1. Jak opracować IPET dla dziecka z ASD? Strategia postępowania