Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Oferta Placówki Kształcenia Ustawicznego

Zanim zostaniesz liderem, twój sukces zależy od twojego własnego rozwoju.
Jak już zostaniesz liderem, twój sukces zależy od rozwoju innych (Jack Welch)


Deklarujemy naszą otwartość na wszelkie konsultacje, wynikające z Państwa oczekiwań i analiz potrzeb edukacyjnych oraz kwestii organizacyjnych.

Pragniemy zapewnić, iż specjalistyczne kompetencje prowadzących oraz nasze wieloletnie doświadczenie w organizacji podobnego typu szkoleń stanowią gwarancję efektywności planowanego przedsięwzięcia edukacyjnego, a dbałość o wysoki poziom prowadzonych szkoleń upoważnia nas do zapewnienia, że każdy rodzaj zapotrzebowania szkoleniowego jesteśmy w stanie zrealizować na poziomie spełniającym wysokie wymagania stawiane przed nami.

Liczymy, iż wspólne spotkanie spełni Państwa oczekiwania i stanie się inspiracją do podejmowania dalszych twórczych działań edukacyjnych.

Organizacja i procesy zarządzania

•  Coaching w pracy zawodowej
•  Trener – coach
•  Zarządzanie poprzez wartości
•  Efektywne zarządzanie projektami non profit
•  Zarządzanie zmianą w organizacji
•  Budowanie zespołu i zarządzanie nim/ Team building – jak skutecznie rekrutować, budować, motywować i oceniać zespół
•  Zamówienia publiczne
•  Public relations i współpraca z mediami jako element wizerunku firmy
•  Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem
•  Zadania, uprawnienia i odpowiedzialność administratora bezpieczeństwa informacji
•  i inne...

Zarządzanie jakością

•  Podstawy systemu zarządzania jakością
•  Akredytacja w przedsiębiorstwie
•  Zarządzanie programem auditów
•  Auditor systemu zarządzania jakością
•  Zarządzanie jakością w laboratoriach zgodnie z normą PN – EN ISO 17025
•  System zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej – APQP
•  Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością
•  Plany kontroli w jakości
•  Zarządzanie kosztami jakości
•  Walidacja procesów/wyników
•  Metody statystyczne wykorzystywane w zarządzaniu
•  i inne...

Regulacje prawne dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych

•  Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego w praktyce
•  Gospodarka odpadami komunalnymi. Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
•  Tworzenie prawa miejscowego – dobra i zła praktyka
•  Ustawa o samorządzie gminnym, prawa i obowiązki radnych
•  Prawotwórcza działalność samorządu terytorialnego w gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy
•  Źródła prawa powszechnie obowiązującego miejscowego i wewnętrznego
• Regulacje w zakresie postępowania przed sądami administracyjnymi
•  Kontrola zarządcza i dyscyplina finansów publicznych
•  Nadzór, kontrola i audyt działalności JST
•  Budowanie relacji i zasad odpowiedzialności w procesie administracyjnym
•  Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych
•  i inne...

Pomoc społeczna

•  Ustawa o pomocy społecznej
•  Praktyczne zastosowanie KPA w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych
•  Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
•  Zarządzanie projektami non-profit
•  Praktyczne zastosowanie Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
•  Rodzaje i zakres usług świadczonych mieszkańcom DPS
•  Sposoby udzielania pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych problemem migracji zarobkowej rodziców
•  Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pracowników pomocy społecznej
•  Prawa dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem prawa dziecka do życia bez przemocy, w tym przemocy seksualnej
•  Zasady działania zespołu terapeutyczno-opiekuńczego
•  Mediacje rodzinne jako metoda rozwiązywania problemów w rodzinie
•  Kurs kwalifikacyjny dla przyszłych mediatorów
•  Trening asertywności i negocjacji w kontaktach międzyludzkich
•  Praca socjalna z rodziną wieloproblemową
•  Aktywizacja i wspieranie osób starszych
•  Superwizja w pracy socjalnej
•  Kreowanie wizerunku instytucji
•  i inne...

Zarządzanie i obrót nieruchomościami

•  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jako działalność zawodowa
•  Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami
•  Uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali użytkowych
•  Kodeks postępowania administracyjnego dla architektów
•  Zmiany w prawie budowlanym, mała nowelizacja, Kodeks Budowlany
•  i inne...

Ochrona środowiska

•  Regulacje prawne w ochronie środowiska
•  Raporty bezpieczeństwa chemicznego, REACH
•  Zarządzanie gospodarką odpadami w przedsiębiorstwie
•  Zarządzanie gospodarką wodno-ściekową w przedsiębiorstwie
•  Proces inwestycyjny – wymagania prawa ochrony środowiska
•  Ocena oddziaływania na środowisko
•  Emisja zanieczyszczeń do powietrza – wymagania formalne
•  Opłaty i kary ekologiczne
•  i inne...

Finanse i rachunkowość

•  Analiza finansowa w przedsiębiorstwie
•  Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem
•  Procedura budżetowa jednostek samorządu terytorialnego
•  Dyscyplina finansów publicznych
•  Sprawozdawczość finansowa
•  Rachunkowość budżetowa i zarządcza
•  Udzielanie dotacji z budżetów JST
•  Budżetowanie zadaniowe w samorządzie terytorialnym
•  Zwrotne źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego
•  Prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej
•  Obsługa programu Płatnik
•  Kompendium podatku VAT i dochodowego
•  Prawo zamówień publicznych
•  Rachunkowość organizacji pozarządowych
•  Jak prawidłowo przygotować specyfikację istotnych warunków zamówienia
•  Zarządzanie mieniem jednostek samorządu terytorialnego
•  Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy organizacji przetargów
•  i inne...

Regulacje prawne

•  Prawo dla przedsiębiorców
     – prawo handlowe
     – prawo pracy
•  Prawo zamówień publicznych
•  Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
•  Prawo pracy
•  Zasady archiwizacji dokumentacji
•  Ubezpieczenia społeczne w kontekście zmian w prawie pracy
•  Odpowiedzialność i etyka w biznesie
•  Ochrona danych osobowych w obrocie elektronicznym
     - problemy prawne w świetle orzecznictwa
•  Dyscyplina finansowa w działalności gospodarczej
• Prawo podatkowe dla przedsiębiorców
•  Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego
•  i inne...

Ochrona zdrowia

•  Doradztwo prawne dla podmiotów leczniczych
•  Zobowiązania zakładów opieki zdrowotnej w kontekście zmian wprowadzonych ustawą o działalności leczniczej
•  Pielęgniarski podmiot leczniczy
•  Ochrona danych osobowych w placówkach medycznych
•  Czas pracy w podmiotach leczniczych
•  Odpowiedzialność za udzielanie świadczeń zdrowotnych
•  Nowoczesny menedżer w ochronie zdrowia
•  System zarządzania jakością w ochronie zdrowia
•  Profesjonalna obsługa pacjenta
•  Przyjazna rejestratorka medyczna, wizerunek ośrodka służby zdrowia
•  Komunikacja wewnętrzna, dialog i skuteczna perswazja w zespole medycznym
•  Trening radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
•  Jak skutecznie prowadzić aktywną szkołę rodzenia
•  Język migowy - poziom elementarny, doskonalący i zaawansowany
•  Opiekun/opiekunka osoby starszej i/lub niepełnosprawnej z językiem obcym
•  BLS - podstawowe czynności ratujące życie oraz AED
•  ALS - zaawansowane czynności ratujące życie
•  Dokumentacja medyczna w zakładzie pracy
•  i inne...

Techniki sprzedaży i negocjacji

•  Profesjonalna obsługa klienta
•  Rozpoznawanie potrzeb klienta i nawiązywanie kontaktu
•  Komunikacja, czyli sztuka prowadzenia rozmowy
• Psychologia sukcesu i kluczowe kompetencje efektywnego handlowca/ doradcy
•  Konstruktywne metody opanowania sytuacji konfliktowych
•  Kreowanie tożsamości i wizerunku organizacji
•  Negocjacje handlowe i mediacje
•  Lokalny marketing
•  Praca z klientem wymagającym
•  Profesjonalny sekretariat
•  i inne...

Rozwój osobisty

•  Coaching osobisty
•  Accelerated Learning - potrzeba większej skuteczności uczenia się
•  Komunikacja interpersonalna
•  Autopoznanie jako czynnik umożliwiający rozwój zawodowy
•  Superwizja
•  Skuteczne zarządzanie czasem
•  Trening radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych
•  Wypalenie zawodowe – przyczyny, symptomy, zapobieganie
•  Umiejętności menedżerskie
•  Kierowanie zespołem
•  Zarządzanie sobą
•  Otoczeni pięknem - florystyka, découpage, malowanie na jedwabiu itp.
•  Relaksacja: muzykoterapia, biblioterapia, choreoterapia, dogoterapia
•  i inne...