Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Psychotraumatologia - wprowadzenie do zagadnienia

NOWOŚĆ W FIRMIE!

Serdecznie zapraszamy do udziału w 15-godzinnym szkoleniu, którego celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności pracy z osobami doświadczającymi traumy.

 

> PROGRAM SZKOLENIA <

Zdrowie psychiczne uczniów

NOWOŚĆ W NASZEJ FIRMIE!

Serdecznie zapraszamy na 3-godzinne szkolenie dla pracowników oświaty.

Prowadząca: Agnieszka Mościcka-Teske dr n. hum. z zakresu psychologii;ekspert z zakresu stresu zawodowegoi mobbingu, biegła sądowa, psychoterapeutka.
Szkolenie w formule online.

> PROGRAM SZKOLENIA <

Metoda eksperymentu w edukacji

> PROGRAM SZKOLENIA <

EDUKACJA NA NOWE CZASY - KREATYWNE I SKUTECZNE UCZENIE (SIĘ)

NOWOŚĆ W FIRMIE!

Serdecznie zapraszamy do udziału w 25-godzinnym szkoleniu przygotowującym nauczycieli do kreatywnego kształcenia zdalnego.

Szkolenie poszerzone będzie o elementy neurodydaktyki i innowacyjnych metod korzystania z nowych technologii.

> PROGRAM SZKOLENIA <

Trening umiejętności społecznych w przeciwdziałaniu niedostosowaniu społecznemu

NOWOŚĆ W NASZEJ FIRMIE!

Już wkrótce gościem w naszej Firmie będzie Tomasz Bilicki, inaugurujący 30-godzinne szkolenie z zakresu TUS

Szkolenie prowadzone będzie w formule hybrydowej

> PROGRAM SZKOLENIA <

Jak pomagać sobie i uczniom w kryzysie

NOWOŚĆ W NASZEJ FIRMIE!

Serdecznie zapraszamy na 5-godzinne szkolenie

Prowadzący: Tomasz Bilicki - pedagog; terapeuta; certyfikowany interwent kryzysowy; trener TUS; twórca metody Motivation Punch

Szkolenie w formule online.

> PROGRAM SZKOLENIA <

Podstawy edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Aktualne problemy i możliwości pomocy

Zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem/ aktualizacją wiedzy z zakresu autystycznego spektrum zaburzeń do kolejnej edycji szkolenia

70-godzinne szkolenie odbędzie się w formule online.

> PROGRAM SZKOLENIA <

Neurodydaktyka. Od wiedzy neurobiologów do praktyki pedagogicznej

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji 35-godzinnego szkolenia.
Zajęcia odbywać się będą w formule hybrydowej

> PROGRAM SZKOLENIA <

Edukacja poprzez gry, czyli o wykorzystaniu gier i grywalizacji w edukacji zdalnej, hybrydowej i stacjonarnej

NOWOŚĆ W NASZEJ FIRMIE

Szkolenie 5-godzinne, w formule online

> PROGRAM SZKOLENIA <

Interwencja kryzysowa w placówkach oświatowych

Serdecznie zapraszamy na unikatowe szkolenie z zakresu udzielania pomocy psychologicznej osobom w sytuacji kryzysu i przeżytej traumy

Szkolenie odbędzie się w formula hybrydowej

> PROGRAM SZKOLENIA <

Wykorzystanie elementów muzykoterapii w pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo

NOWOŚĆ W NASZEJ FIRMIE

Szkolenie 8-godzinne, w formule stacjonarnej.

> PROGRAM SZKOLENIA <

Accelerated learning. Jak zwiększyć kreatywność i skuteczność uczenia (się)

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji 50-godzinnego szkolenia trenerskiego,
przygotowującego do prowadzenia zajęć wspierających rozwój mechanizmów uczenia (się) autorską metodą HiMemory!

Zajęcia odbywać się będą hybrydowo, w siedzibie Firmy Szkoleniowo Doradczej-Anna Szywała oraz online na platformie webinarowej MyOwnConference.

> PROGRAM SZKOLENIA <

Charyzma w edukacji

10-godzinne szkolenie

Więcej ->

Jak przygotować webinarium

2-godzinne szkolenie on-line

Więcej ->

Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC)

15-godzinne szkolenie

Więcej ->

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

30-godzinne szkolenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009 r.)

 

Więcej ->

MOTIVATION PUNCH. Profilaktyka zachowań ryzykownych typu liderskiego i rówieśniczego

> PROGRAM SZKOLENIA <

Rytmika i zajęcia muzyczno-terapeutyczne w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

40-godzinne szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć z dziećmi z wyżej wymienionego zakresu

Więcej ->

Szachy w edukacji wczesnoszkolnej jako gra wspierająca rozwój uczniów

Terapeutyczna i wychowawcza rola tekstów literackich we wspieraniu rozwoju dziecka

Czy kompetencje przyszłości tworzą się w przedszkolu, czyli o twórczych projektach i innowacjach w wychowaniu przedszkolnym

Szkolenie zgodne z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021


Cel ogólny:

Podniesienie efektywności uczestników szkolenia poprzez:

 • nabycie umiejętności tworzenie sytuacji edukacyjnych nastawionych na rozwijanie umiejętności proinnowacyjnych dzieci, w tym kreatywności
 • poszerzenie własnego warsztatu pracy
 • znajomość kompetencji kluczowych
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych
 • wykorzystanie w procesie wychowawczym gier edukacyjnych
 • zapoznanie z wybranymi podejściami, metodami i narzędziami dydaktyki cyfrowej
 • doskonalenia umiejętności tworzenia i realizacji projektów edukacyjnych

Treści kształcenia:

 • Kompetencje przyszłości – czym są?
 • Jak rozwijać kompetencje proinnowacyjne, w tym  kreatywność i samodzielność dziecka?
 • Innowacje w przedszkolu
 • Twórcze projekty i dobre praktyki w wychowaniu przedszkolnym
 • Gry a edukacja małego dziecka
 • Wprowadzenie do dydaktyki cyfrowej (wychowanie przedszkolne)

Efekty kształcenia:

Uczestnik/ Uczestniczka po szkoleniu:

w zakresie wiedzy:

 • zna przepisy i zasady związane z działalnością innowacyjną przedszkola
 • zna kompetencje kluczowe
 • zna wybrane metody dydaktyki cyfrowej
 • zna wybrane gry edukacyjne

w zakresie umiejętności:

 • włącza działania proinnowacyjne w proces wychowawczy
 • potrafi organizować sytuacje edukacyjne nakierowane na rozwijanie kompetencji proinnowacyjnych dziecka
 • włącza gry edukacyjne (modyfikuje je oraz projektuje własne) do procesu edukacyjnego
 • stosuje wybrane metody dydaktyki cyfrowej oraz korzysta z otwartych zasobów edukacyjnych
 • rozwija kompetencje kluczowe poprzez właściwe projektowanie procesu edukacyjnego w przedszkolu

  w zakresie kompetencji społecznych:
 • dzieli się własnym doświadczeniem i wiedzą
 • współpracuje w grupie
 • współpracuje z rodzicami
 • wykorzystuje nowe technologie w procesie komunikacji

 

Metody i formy zajęć:

Warsztat interaktywny, pokaz, prezentacja multimedialna, dyskusja

 

Narzędzia ewaluacji:

Ankieta ewaluacyjna

 

Literatura:

Wybrana literatura:

Krzysztof Ciurej, Dariusz Martynowicz, Piotr Kaja, Andrzej Peć, Krzysztof Eran Werber   Funkodowanie dla najmłodszych. Wychowanie Przedszkolne. Warszawa 2017

Wprowadzenie do metodyki P21. Red. M. Milczewska, P. Kaja, A. Peć, Warszawa 2014

Edward de Bono - Naucz swoje dziecko myśleć, Warszawa, „Prima” 1994

Z. Pietrasiński: - Myślenie twórcze, Warszawa 1989

E. Nęcka,- Psychologia Twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.

EduFakty – uczyć nowocześnie (numery dostępne: http://edufakty.pl/edufaktyWA

 

Autor programu i prowadzenie zajęć:

Andrzej Peć - pedagog, trener, dydaktyk, ekspert do spraw nowych technologii w edukacji i grywalizacji, współautor gier edukacyjnych, autor wielu publikacji naukowych, popularnonaukowych i metodyczno-dydaktycznych, w tym z zakresu edukacji małego dziecka, edukacji regionalnej, nauki programowania. Uczestnik i realizator wielu projektów edukacyjnych i kulturowych (m. in. „Twórczy Nauczyciel – Twórcza Edukacja”, „P21 – Twórcze Przedszkole XXI wieku”, „Cybernauci”, „GRYWALIZACJA w edukacji i biznesie”, „Tu#programujeMY2”), członek zespołu nominowanego do WORLD SUMMIT AWARD 2007 za najlepszy projekt e-learningowy w Polsce.