Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

NAUCZYCIEL RYTMIKI I ZAJĘĆ MUZYCZNO-TERAPEUTYCZNYCH W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

Zapraszamy do udziału w 55-godzinnym kursie doskonalącym

Cel szkolenia:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności zastosowania rytmiki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • Uświadomienie roli zajęć rytmiczno-muzycznych w ogólnym rozwoju dziecka;
 • Nabycie umiejętności wykorzystania instrumentów perkusyjnych do ćwiczeń rytmiczno-ruchowych;
 • Nabycie umiejętności prowadzenia zajęć muzycznych z wykorzystaniem piosenek, ćwiczeń rytmicznych i tańców;
 • Nabycie umiejętności projektowania zajęć uwzględniających korelację różnych dziedzin sztuki;
 • Nabycie umiejętności zastosowania właściwych ćwiczeń terapeutycznych do różnych dysfunkcji rozwojowych

Moduł I. Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss

 1. Praktyczne zapoznanie z metodą
 2. Metoda aktywnego słuchania muzyki jako forma integracji różnych form aktywności: słuchania, grania, tańczenia i śpiewania z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych
 3. Interpretacja muzyki środkami pozamuzycznymi, fabularyzowanie muzyki połączone
  z prostymi ruchami rytmicznymi
 4. Tworzenie układów ruchowych z wykorzystaniem muzyki klasycznej
 5. Sposoby i możliwości wykorzystania muzyki klasycznej
 6. Proste formy taneczne – improwizacje ruchowe

Moduł II. Rytmika jako metoda rozwijania twórczej aktywności ruchowej

 1. Podstawowe zasady rytmiki
 2. Proste ruchy taktowania
 3. Wykorzystanie i tworzenie własnych układów ruchowych do piosenek
 4. Ćwiczenia związane z zastosowaniem rytmiki wg J. Dalcroze'a
 5. Rytmika jako forma rozwijania sprawności układu mięśniowo-ruchowego (rehabilitacja ruchowa)
 6. Rozwój i usprawnianie zdolności intelektualnych ( w tym koncentracji uwagi, pamięci, spostrzegawczości, zaburzeń zachowania) poprzez rytmiczne ćwiczenia i improwizacje

Moduł III. Kinezjologia edukacyjna

 1. Gimnastyka umysłu jako metoda usprawniająca jego pracę, wspomagająca pamięć
  i koncentrację, doskonaląca procesy uczenia się
 2. Innowacyjne metody pracy z dzieckiem – formy aktywności ruchowej
 3. Kinezjologia edukacyjna w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. trudności w nauce, nadpobudliwość psychoruchowa)
 4. Praktyczne zastosowanie metody - ćwiczenia usprawniające koordynację motoryki ciała oraz aktywizujące synchronizację obu półkul mózgowych
 5. Malowanie muzyki

Moduł IV. Zastosowanie metody dobrego startu we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dzieci 5-6-letnich

 1. Cele, znaczenia ćwiczeń w Metodzie Dobrego Startu
 2. Praktyczne zastosowanie metody
    - w ramach przygotowania dzieci do podjęcia nauki szkolnej, w okresie poprzedzającym naukę czytania i pisania
    - dla uczniów klas pierwszych, podczas lekcji, a także w formie zajęć śródlekcyjnych
 3. Rodzaje ćwiczeń – ćwiczenia ruchowe, ruchowo-słuchowe, ruchowo-słuchowo-wzrokowe oraz harmonizujące wszystkie funkcje psychomotoryczne
 4. Praktyczne zapoznanie z rodzajami ćwiczeń i wzorami graficznymi – kreślenie wzorów literopodobnych i grafomotorycznych
 5. Zabawy muzyczno-ruchowe
 6. Ćwiczenia rytmiczno-muzyczne aktywizujące psychoruchowo

Moduł V. Pedagogika zabawy

 1. Cele, zasady, metody pedagogiki zabawy
 2. Rodzaje zabaw wraz z przykładami
 3. Zabawy muzyczno-ruchowe
 4. Proste tańce integracyjne różnych narodów – tańce w kręgu
 5. Zabawy integracyjne aktywizujące dużą grupę
 6. Zabawy nastawione na działanie, przeżywanie, doświadczanie i twórcze poznawanie rzeczywistości
 7. Kreatywne znaczenie zabawy, rozwijanie twórczej aktywności w zabawach muzycznych

Moduł VI. Muzykoterapia

 1. Założenia, cele, metody i formy muzykoterapii
 2. Ćwiczenia relaksacyjne
 3. Ćwiczenia i zabawy terapeutyczne i integracyjne
 4. Ćwiczenia i metody pracy wykorzystujące muzykę i ruch w różnych formach
 5. Ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne
 6. Praktyczne ćwiczenia wg Mobilnej Rekreacji Muzycznej

Moduł VII. Metoda Carla Orffa

 1. Założenia, cele i metody
 2. Formy kontaktu dziecka z muzyką – ćwiczenia praktyczne (śpiew; ruch przy muzyce; gra na instrumentach perkusyjnych; słuchanie muzyki; tworzenie muzyki)
 3. Improwizacje rytmiczne, wokalne, instrumentalne i ruchowe (opowiadania muzyczne

 

Zajęcia prowadzą:

Bożena Piotrowska - animator KLANZY; edukator Nowej Szkoły; posiada certyfikaty uprawniające do prowadzenia zajęć z Pedagogiki Zabawy, Muzykoterapii i Metody Dobrego Startu;

 Informacje

 • Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, e-mailem;
 • Szkolenie odbędzie się w siedzibie Firmy;
 • Oferujemy również możliwość indywidualnego ustalenia terminów szkolenia dla grupy powyżej 10 osób