Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

2. poziom TUTOR

Zapraszamy na 18-godzinne warsztaty:

6 kwietnia (piątek), godz. 15:30
7 kwietnia (sobota), godz. 9:00

20 kwietnia (piątek), godz. 15:30

MOTIVATION PUNCH

PROFILAKTYKA LIDERSKA I RÓWIEŚNICZA

POKOLENIE Y I Z

- PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH


Główne komponenty MOTIVATION PUNCH:

1. UNIWERSUM – program rozwoju działalności wychowawczej i edukacyjnej oraz kompletny program profilaktyki uniwersalnej z elementami profilaktyki selektywnej (spotkania jednorazowe albo cykl 15 zajęć warsztatowych) do zrealizowania na terenie szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej przez odpowiednio przeszkolonego nauczyciela lub eksperta

2. LIDER – wyjazdowy program profilaktyczny o charakterze uniwersalnym z elementami profilaktyki selektywnej, możliwy do zrealizowania podczas np. wycieczki szkolnej (3-5 dni) przez odpowiednio przeszkolonych nauczycieli lub zewnętrznych ekspertów

3. LIDER PLUS – wyjazdowy program profilaktyczny o charakterze selektywnym i wskazującym, możliwy do zrealizowania podczas przerw w nauce szkolnej (7-10 dni) przez odpowiednio przeszkolonych zewnętrznych ekspertów

4. SZKOŁA TERAPII – program pogłębionego rozwoju umiejętności wychowawczych i edukacyjnych, umożliwiający psychologiczno-pedagogiczne, coachingowe i terapeutyczne wsparcie nastolatków oraz ich rodziców lub opiekunów w rozwiązywaniu problemów charakterystycznych dla wieku dojrzewania oraz prowadzenia interwencji o charakterze profilaktyki selektywnej i wskazującej.

 

Kształtowanie kompetencji w zakresie MOTIVATION PUNCH:

1. ADEPT – zapoznanie nauczycieli z nowoczesnymi formami prowadzenia działalności wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej, prezentacja dobrych praktyk MOTIVATION PUNCH, omówienie przepisów w tym zakresie.

Czas szkolenia: 3 godziny dydaktyczne (np. rada szkoleniowa). Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na temat nowoczesnych form prowadzenia działalności wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej.

2. TUTOR – uprawnia nauczyciela lub wychowawcę do prowadzenia w swojej placówce programu w części UNIWERSUM i LIDER oraz stosowania metod wychowawczych i edukacyjnych MOTIVATION PUNCH. Dedykowany w szczególności dla wychowawców klas oraz pedagogów
i psychologów szkolnych.

Czas szkolenia: 18 godzin dydaktycznych (2-3 spotkania). Absolwenci szkolenia otrzymują Przewodnik MOTIVATION PUNCH oraz certyfikat z tytułem Tutora oraz bezterminowe prawo do korzystania z metod MOTIVATION PUNCH w swojej szkole lub placówce.

3. TRENER – uprawnia do prowadzenia w dowolnej placówce (jako zewnętrzny ekspert) programu w części UNIWERSUM, LIDER, LIDER PLUS.

Czas szkolenia: 12 godzin dydaktycznych (2 spotkania). Absolwenci szkolenia otrzymują certyfikat z tytułem Trenera oraz bezterminowe prawo do korzystania z metod MOTIVATION PUNCH w dowolnej szkole lub placówce, pod warunkiem udziału w doszkalaniu – co najmniej jedno spotkanie rocznie w wymiarze 6 godzin dydaktycznych. Kryteria dostępu: konieczne wcześniejsze ukończenie etapu TUTOR, ponadprzeciętne umiejętności psychologiczno-pedagogiczne.

4. TERAPEUTA – uprawnia do prowadzenia w dowolnej placówce (jako zewnętrzny ekspert) programu w części UNIWERSUM, LIDER, LIDER PLUS oraz prowadzenia psychologiczno-pedagogicznego, coachingowego i terapeutycznego wsparcia nastolatków oraz ich rodziców lub opiekunów w rozwiązywaniu problemów charakterystycznych dla wieku dojrzewania oraz prowadzenia interwencji o charakterze profilaktyki selektywnej i wskazującej.

Czas szkolenia: 48 godzin dydaktycznych (8 spotkań). Absolwenci szkolenia otrzymują certyfikat
z tytułem Terapeuty oraz bezterminowe prawo do korzystania z metod MOTIVATION PUNCH w dowolnej szkole lub placówce, uczenia metody innych osób w części ADEPT i TUTOR pod warunkiem udziału w doszkalaniu – co najmniej dwa spotkania rocznie w wymiarze 6 godzin dydaktycznych.
Kryteria dostępu: konieczne wcześniejsze ukończenie etapu TRENER, brak zaburzeń i chorób psychicznych, w razie potrzeby – ukończona terapia własna.

MOTIVATION PUNCH

- podstawy teoretyczne:

- psychologia pozytywna oraz psychologia motywacji, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pokolenia Y oraz pokolenia Z;

- koncepcja przywództwa, w szczególności profilaktyki o charakterze rówieśniczym i liderskim;

- pedagogika personalistyczna, antyautorytarna i emancypacyjna;

- edukacja spersonalizowana, coaching, tutoring;

- terapia integratywna, ze szczególnym uwzględnieniem szkoły poznawczej, psychodynamicznej, prowokatywnej i terapii schematu;

- neurodydaktyka, w szczególności w zakresie zrozumienia funkcjonowania nastolatka w okresie adolescencji;

- koncepcja kapitału społecznego, rozumianego jako poziom zaufania w relacjach społecznych.

MOTIVATION PUNCH

- paradygmaty:

- nastolatek jest osobą i niezbywalnie przysługuje mu prawo do bezwarunkowego poszanowania godności, prawo do opiniowania spraw, które go dotyczą, prawo do bycia równouprawnionym podmiotem w relacjach z dorosłymi;

- nastolatek ma obowiązek przestrzegać prawa oraz szanować prawa innych osób;

- nastolatek, poza sytuacjami zagrażającymi jego optymalnemu rozwojowi, powinien ponosić konsekwencje swojego postępowania;

- wiek adolescencji to przełomowy okres rozwojowy dla nastolatka, naturalny czas usamodzielniania i osiągania przewagi samowychowania nad wychowaniem;

- nowoczesne technologie (np. komputery, smartfony, Internet, media społecznościowe) są ważną częścią środowiska życia nastolatka;

- najważniejszymi sprzymierzeńcami wewnętrznymi w rozwoju nastolatka są: indywidualna motywacja, adekwatna samoocena, poczucie zrozumienia przez dorosłych i rówieśników, prawdziwe przekonania i pozytywne schematy działania;

- najważniejszymi sprzymierzeńcami zewnętrznymi w rozwoju nastolatka są: pozytywni liderzy grupy rówieśniczej, dobre relacje z rówieśnikami i dorosłymi, szkoła i inne środowiska rozumiejące specyfikę wieku dojrzewania, zdrowe więzi z rodzicami;

- najpoważniejsze bariery wewnętrzne w rozwoju nastolatka: braki rozwojowe, nieprzepracowane doświadczenie krzywdzenia, fałszywe przekonania i negatywne schematy działania, nieadekwatna samoocena, poczucie niezrozumienia przez dorosłych;

- najpoważniejsze bariery zewnętrzne w rozwoju nastolatka: negatywny wpływ grupy rówieśniczej, brak prawidłowych relacji z dorosłymi, w tym nauczycielami, i dysfunkcyjne więzi z rodzicami, niedostosowany system edukacyjny, rodzice abdykujący ze swojej roli lub nadopiekuńczy lub przesadnie kontrolujący.

MOTIVATION PUNCH

- tematyka zajęć profilaktycznych

1. Godność człowieka (z wykorzystaniem metody worek przeznaczenia),

2. Prawa człowieka (z wykorzystaniem filmów fundacji Youth for Human Rights),

3. Prawa dziecka,

4. Empatia (gra terenowa),

5. Inteligencja i jej różne wymiary,

6. Inteligencja – sąd nad Enderem (z wykorzystaniem filmu Gra Endera),

7. Środki psychoaktywne w opinii młodzieży z całego świata (z wykorzystaniem plakatów),

8. Środki psychoaktywne w USA (z wykorzystaniem filmów fundacji Foundation for a Drug-Free World),

9. Rola środków psychoaktywnych w życiu człowieka – sąd nad Ryszardem Riedlem
(z wykorzystaniem filmu Skazany na bluesa),

10. Formy i rodzaje przemocy (z wykorzystaniem filmów Młodzi przeciw przemocy),

11. Cyberbullying,

12. Komunikowanie się i rozwiązywanie konfliktów,

13. Specyfika wieku dojrzewania (z uwzględnieniem neurodydaktyki),

14. Budowanie swojej wartości,

15. Autoprezentacja i wywieranie wpływu na ludzi.