Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

KURS NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zapraszamy do udziału w 36-godzinnym szkoleniu

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:

- ukończyła 18 lat

- posiada co najmniej wykształcenie średnie

- ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku

- nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;

Cele szkolenia:

 • zdobycie umiejętności i wiedzy w zakresie  sprawowania opieki nad  dziećmi i młodzieżą w różnych formach wypoczynku i rekreacji według najnowszych przepisów;
 • nauka organizacji zajęć i aktywnych form wypoczynku w grupach dziecięcych i młodzieżowych z nowoczesnym sprawowaniem opieki oraz przygotowaniem do uczestniczenia w sporcie

Program szkolenia - zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży:

 1. Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej;
 2. Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku;
 3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku;
 4. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
 5. Organizacja zajęć w placówce wypoczynku;
 6. Obowiązki wychowawcy grupy;
 7. Turystyka i krajoznawstwo;
 8. Zajęcia kulturalno-oświatowe;
 9. Zajęcia praktyczno-techniczne;
 10. Prace społecznie użyteczne.

Prowadzący zajęcia: specjaliści z zakresu prawa oświatowego, z wieloletnim doświadczeniem w pracy wychowawczo-opiekuńczej i dydaktyczno-wychowawczej.

Informacje i zgłoszenia:

 • Kurs na wychowawcę wypoczynku organizujemy na podstawie zgody Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
 • Kurs zakończony jest egzaminem i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu  potwierdzającym uzyskanie uprawnień wychowawcy w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, e-mailem lub osobiście
 • Szkolenie odbędzie się w siedzibie Firmy
pobierz karta_zapisu_-_wychowawca_wypoczynku.doc karta_zapisu_-_wychowawca_wypoczynku.doc