Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

KURS KWALIFIKACYJNY DLA PRZYSZŁYCH MEDIATORÓW

Pozytywne ukończenie kursu nadaje absolwentowi uprawnienia do wpisu na listę mediatorów sądowych, po spełnieniu dodatkowych wymagań zawartych w przepisach.

Adresaci szkolenia: pedagodzy, psychologowie, nauczyciele, doradcy, urzędnicy, pracownicy socjalni, policjanci, kuratorzy sądowi, a także pracodawcy i wszyscy zainteresowani tematem.

Cel szkolenia: przekazanie niezbędnych podstaw teoretycznych, potrzebnych w postępowaniu mediacyjnym, ćwiczenia umiejętności praktycznych w zakresie rozwiazywania sporów o charakterze rodzinnym, dotyczącym prawa pracy, szkolnym, biznesowym, cywilnym, gospodarczym, prawa karnego, itp.

Program zajęć: spełnia wymogi zawarte w standardach szkolenia mediatorów uchwalone przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29-11-2007
 
Program obejmuje następujące tematy:
 • podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego
 • psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
 • trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji
 • wiedza o prawnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych
 • wiedza o organizacyjnych aspektach pracy mediatora
 • indywidualne konsultacje i egzamin

Kurs 50-godzinny, plus indywidualne konsultacje i egzamin.

Zgłoszenia i organizacja:
 • zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, e-mailem lub osobiście;
 • szkolenie odbędzie się w siedzibie Firmy;
 • oferujemy również możliwość indywidualnego ustalenia terminów szkolenia dla grupy powyżej 10 osób.

Uwagi:

 • wiedza i umiejętności przekazywane będą metodami interaktywnymi poprzez symulacje mediacji, analizy studiów przypadków, demonstracje, ćwiczenia (indywidualne i w grupach), dyskusje, kwestionariusze, testy oraz wykłady;
 • stronę merytoryczną szkolenia zapewnia Stowarzyszenie Centrum Mediacji Trialog w Legnicy.