Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

KURS KADROWO - PŁACOWY (38-godzinny)

TREŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ

Moduł I: Ochrona danych osobowych

 1. Zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych
 2. Usystematyzowanie zagadnień prawnych
 3. Standardy europejskie, zastosowania prawa konstytucyjnego, administracyjnego i cywilnego
 4. Tajemnica zawodowa
 5. Przegląd obowiązków i praw administratora danych
 6. Prawa osoby, której dotyczą dane
 7. Zabezpieczenie i rejestracja zbiorów danych osobowych
 8. Zakres uprawnień i odpowiedzialność karna

Moduł II: Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy

I. Zagadnienia prawne związane ze stosunkiem pracy

  1. Źródła prawa pracy
  2. Definicja pracownika
  3. Definicja pracodawcy
  4. Stosowanie przepisów kodeksu pracy
  5. Nadużycie prawa podmiotowego

II. Charakter prawny stosunku pracy

   1. Definicja stosunku pracy
   2. Udostępnianie danych osobowych
   3. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

III. Rodzaje umów o pracę

   1. Umowa na okres próbny
   2. Umowa na czas określony
   3. Umowa na zastępstwo
   4. Umowa na czas wykonania określonej pracy
   5. Umowa na czas nieokreślony

IV. Termin nawiązania stosunku pracy

V. Forma i treść umowy o pracę

VI. Informacja dla pracownika

VII. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę

   1. Wypowiedzenie umowy o pracę a rozwiązania umowy o pracę
   2. Obliczanie terminów
   3. Zasadność wypowiedzenia

VIII. Rozwiązanie umowy o prace na mocy porozumienia stron

IX. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

   1. Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony
   2. Okres wypowiedzenia umowy zawartej na zastępstwo
   3. Okres wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny
   4. Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nie określony
   5. Rozwiązanie umowy na czas wykonania określonej pracy
   6. Skrócenie okresu wypowiedzenia
   7. Wydłużenie okresu wypowiedzenia
   8. Zwolnienie na poszukiwanie pracy
   9. Konsultacja związkowa
   10. Ograniczenie dopuszczalności wypowiedzenia ze względu na sytuację rodzinną lub osobistą pracownika
   11. Upadłość lub likwidacja

 

X. Wypowiedzenie zmieniające – zasady i tryb przeprowadzenia

XI. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

  1. Przez pracodawcę z winy pracownika
  2. Przez pracodawcę z przyczyn niezawinionych
  3. Przez pracownika z winy pracodawcy

XII. Wygaśnięcie umowy o pracę

   1. Śmierć pracownika
   2. Śmierć pracodawcy
   3. Tymczasowe aresztowanie

 

Moduł III: Czas pracy i urlopy pracownicze. Uprawnienia pracowników związane
z rodzicielstwem
      

I. Definicje związane z czasem pracy

  1. Pojęcie czasu pracy, wymiaru czasu pracy i rozkładu czasu pracy
  2. Definicja pracy zmianowej
  3. Definicja pracowników zarządzających zakładem pracy
  4. Definicja doby
  5. Definicja tygodnia

II.                Normy czasu pracy

III.             Obliczanie wymiaru czasu pracy

   1. Okresy jednomiesięczne
   2. Okresy trzymiesięczne
   3. Okresy czteromiesięczne
   4. Okres dwunastomiesięczny

IV.             Okresy odpoczynku

   1. Odpoczynek dobowy
   2. Odpoczynek tygodniowy

V.                Systemy i rozkłady czasu pracy

   1. Podstawowy system czasu pracy
   2. Równoważny system czasu pracy
   3. System czasu pracy w ruchu ciągłym
   4. Przerywany czas pracy
   5. Zadaniowy czas pracy
   6. Ruchomy czas pracy
   7. Indywidualny rozkład czasu pracy
   8. System skróconego tygodnia czasu pracy
   9. System pracy weekendowej
   10. Skrócona norma czasu pracy
   11. Ustalanie systemów i rozkładów czasu pracy

VI.             Organizacja czasu pracy

   1. Fakultatywna przerwa niewliczana do czasu pracy
   2. Dopuszczalność pracy zmianowej
   3. Liczba dni wolnych od pracy
   4. Zakaz przekraczania normy dobowej
   5. Ewidencja czasu pracy

VII.          Praca w godzinach nadliczbowych

 

 

 1. Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
 2. Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 3. Czas wolny w zamian za prace w godzinach nadliczbowych
 4. Obowiązek udzielenia dnia wolnego
 5. Pełnienie dyżuru
 6. Uprawnienia pracowników zarządzających zakładem pracy

VIII.       Praca w porze nocnej

  1. Pora nocna
  2. Dodatek za prace w porze nocnej

IX.             Praca w niedziele i święta

   1. Dni wolne od pracy
   2. Zakaz pracy w święta w placówkach handlowych
   3. Dopuszczalność pracy w niedziele i święta
   4. Dzień wolny od pracy w zamian za prace w niedzielę i święto
   5. Prawo do wolnej niedzieli

X.                Prawo do urlopu

XI.             Nabycie prawa do pierwszego urlopu i kolejnych urlopów

XII.          Wymiar urlopu

   1. Zaliczenie poprzedniego zatrudnienia
   2. Zaliczenie okresów nauki

XIII.  Udzielenie urlopu

XIV.  Urlopy w wymiarze proporcjonalnym

    1. Prawo do urlopu w przypadku zmiany pracodawcy
 • Zaokrąglenie niepełnego miesiąca
 • Zaokrąglenie niepełnego dnia
 1. Prawo do urlopu po okresie niewykonywania pracy
 2. Prawo do urlopu uzupełniającego

XV.     Zasady udzielania urlopów

  1. Obowiązek udzielenia urlopu w roku nabycia prawa do urlopu
  2. Podział urlopu na części
  3. Planowanie urlopów
  4. Przesunięcie terminu urlopu
  5. Przerwanie urlopu
  6. Odwołanie urlopu
  7. Urlop w okresie wypowiedzenia
  8. Urlop na żądanie
  9. Udzielenie urlopu zaległego
  10. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
  11. Wynagrodzenie urlopowe

XVI.  Urlopy bezpłatne

   1. Urlop bezpłatny na wniosek pracownika
   2. Urlop bezpłatny za zgodą pracownika

XVII.    Uprawnienia pracowników związane  rodzicielstwem

   1. Zapewnienie trwałości stosunku pracy w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego
   2. Szczególna ochrona zdrowia

-        zakaz pracy w godzinach nadliczbowych,  porze nocnej oraz delegowania poza stałe miejsce zatrudnienia

-        zmiana rozkładu czasu pracy

-        przeniesienie do innej pracy

-        zwolnienie na badania lekarskie

3. Płatne urlopy macierzyńskie, rodzicielskie i ojcowskie

-        wymiar urlopu macierzyńskiego i obliczanie wymiaru

-        zasady udzielania urlopu macierzyńskiego

-        dodatkowy urlop macierzyński

-        urlop rodzicielski

-        urlop ojcowski

-        gwarancja zatrudnienia i wynagrodzenia

4. Prawo do urlopu wychowawczego

5. Obniżenie wymiaru czasu pracy

6. Ochrona zatrudnienia

7. Przerwy na karmienie dziecka piersią

8. Zwolnienia od pracy dla wychowujących dziecko do lat 14

9. Prawo do zasiłku opiekuńczego

XVIII. Odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna i materialna pracowników

 1. Odpowiedzialność porządkowa
 2. Odpowiedzialność dyscyplinarna
 3. Odpowiedzialność materialna
 4. Odpowiedzialność za powierzone mienie

 

Moduł IV: Zakładanie i prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy – zajęcia warsztatowe

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie szczegółowej  treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.
 3. Sporządzanie dokumentów kadrowych

- umowy o pracę

- informacji o warunkach zatrudnienia

- wypowiedzenia warunków umowy o pracę

- wypowiedzenia umowy o pracę

- rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

- rozwiązania umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

- świadectwa pracy

4. Zakładanie i prowadzenie akt osobowych

 

Moduł V: Płace i naliczanie wynagrodzeń

 1. Pojęcie i istota wynagrodzenia.
 2. Składniki wynagrodzenia, zasady i warunki ich przyznawania.
 3. Ustalenie i obliczanie obciążeń z tytułu wynagrodzeń wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, ubezpieczeniu zdrowotnym i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

a)      ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

b)      ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

c)      ustalenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

d)     ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 1. Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych

a)      umowa zlecenia

b)      umowa o dzieło

c)      umowa cywilnoprawna z własnym pracownikiem

d)     podatek zryczałtowany

 1. Zasady obliczania wynagrodzenia za pracę

a)      wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego lub zwolnionego w trakcie miesiąca

b)      wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca dla pracownika wynagradzanego stawką miesięczną w przypadku nieobecności spowodowanej chorobą

   6. Sporządzanie list płac – ćwiczenia

 

LITERATURA

Kompas księgowo-kadrowy. Program on-line, dostęp natychmiastowy, Wolters Kluwer 2016.

Michael Armstrong , Ann Cummins, Zarządzanie wynagrodzeniami. Zestaw narzędzi, 2015.

Stanisława Borkowska, Wynagrodzenia – praktyczne sposoby rozwiązywania problemów, 2012.

Piotr Ciborski, Kodeks pracy. Omówienie zmian. Umowy terminowe o pracę. Urlopy związane z rodzicielstwem, 2015.

Danuta Małkowska, Agnieszka Jacewicz, Kadry i płace 2016 – obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS, 2016.

Jarosław Marciniak, Regulaminy i procedury w firmie, 2014.

Zofia Sekuła, Struktury wynagradzania pracowników, 2013.

Janusz Żołyński (red.), Kodeks pracy, komentarz (z suplementem elektronicznym), 2016.

 

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Po ukończeniu kursu uczestnik:

(w zakresie wiedzy)

 • posiada wiedzę z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych
 • posiada wiedzę z zakresu prawa związanego ze stosunkiem pracy
 • zna zasady naliczania wynagrodzeń

            (w zakresie umiejętności)

 • posiada umiejętności praktycznego stosowania ustawy o ochronie danych osobowych
 • potrafi stosować w praktyce przepisy kodeksu pracy
 • potrafi prawidłowo prowadzić dokumentację pracowniczą
 • posiada umiejętności ustalania systemów i rozkładów czasu pracy
 • potrafi sporządzać listy płac

            (w zakresie kompetencji społecznych)

 • wykonuje pracę zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • posiada umiejętności współpracy w grupie i kierowania małym zespołem ludzi
 • potrafi przewidywać skutki i ponosić odpowiedzialność za podjęte działania
 • doskonali posiadaną wiedzę i umiejętności zawodowe

Zgłoszenia i informacje:

 • Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, e-mailem lub osobiście
 • Szkolenie odbędzie się w siedzibie Firmy
 • Możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego
 • Przyjmujemy, drogą mailową oraz faksem, pytania,na które w szczególności chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi