Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU

Serdecznie zapraszamy do udziału w 10-godzinnym kursie na kierownika wypoczynku.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:

- ukończyła 18 lat

- posiada co najmniej wykształcenie średnie

- ukończyła kurs na kierownika wypoczynku

- nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;

- posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat

Cele szkolenia:

 • uświadomienie celów wypoczynku;
 • zapoznanie z warunkami i sposobem organizowania wypoczynku;
 • opieka i uprawnienia opiekunów i kierownika wycieczek;
 • realizacja zobowiązań uczestników i opiekunów - dokumentacja wycieczki

Program szkolenia - zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży:

 • planowanie pracy wychowawczej w placówce wypoczynku i organizacja pracy;
 • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestnika;
 • organizacja pracy kierownika wypoczynku;
 • prowadzenie dokumentacja wypoczynku w świetle obowiązujących przepisów

Prowadzący zajęcia: konsultant; specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, prawa oświatowego w praktyce.

Informacje i zgłosznia:

 • Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, e-mailem;
 • Szkolenie odbędzie się w siedzibie Firmy;
 • Oferujemy również możliwość indywidualnego ustalenia terminów szkolenia dla grupy powyżej 10 osób.
 
pobierz karta_zapisu_-_kierownik_wypoczynku.doc karta_zapisu_-_kierownik_wypoczynku.doc