Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

KURS DOSKONALĄCY DLA OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ PODCZAS TRANSPORTU

I. RAMOWY PROGRAM KURSU DLA OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD DZIEĆMI
I MŁODZIEŻĄ PODCZAS TRANSPORTU:

 • Rola i zadania opiekuna dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły (opieka w środkach lokomocji).
 • Opiekun uczniów: obowiązki, uprawnienia (przepisy prawne). Odpowiedzialność cywilna i prawna.
 • Postępowanie opiekuna w sytuacji trudnej, problemowej.
 • Problemy i sytuacje trudne a konieczność okazywania szacunku każdemu dziecku – prawa dziecka.
 • Agresja, nawyk i uzależnienie - sposoby postępowania w przypadku zachowań agresywnych.
 • Praca w grupie zróżnicowanej pod względem wieku i zachowań. Przegląd metod.
 • Kurs kończy się egzaminem ( test sprawdzający, rozmowa – rozwiązanie problemu).

II.  RAMOWY PROGRAM KURSU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ:

 • Część teoretyczna
 • Prawne podstawy udzielania pomocy
 • Łańcuch ratunkowy                                                                                                         
 • Zasady postępowania w przypadku:  
  • omdlenia, utraty przytomności
  • krwotoków
  • urazów kostno-stawowych
  • napadów padaczki
  • porażenia prądem
  • ciał obcych w drogach oddechowych
  • oparzeń
  • zaburzeń oddychania-krążenia (reanimacja)

 

 • Część praktyczna
 • Pozycje ułożeniowe
 • Chwyt ratunkowy Rauteka
 • Rękoczyn Heimlicha
 • Opatrunek uciskowy, opaska uciskowa
 • Reanimacja krążeniowo-oddechowa dorosłego
 • Reanimacja krążeniowo-oddechowa dziecka
Zgłoszenia i organizacja:
 • zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, e-mailem lub osobiście;
 • szkolenie odbędzie się w siedzibie Firmy;
 • oferujemy również możliwość indywidualnego ustalenia terminów szkolenia dla grupy powyżej 10 osób.