Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

KLUCZOWE ZMIANY W KARCIE NAUCZYCIELA

6-godzinne szkolenie.

Program seminarium:

 • Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli

- Średnie wynagrodzenia nauczycieli zastąpione wskaźnikami kalkulacyjnymi środków ogółem przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli;

- Rozliczanie środków dokonywane łącznie na wszystkich stopniach awansu zawodowego;

- Obliczanie struktur świadczenia pracy zamiast struktur zatrudnienia;

- Doskonalenie zawodowe skierowane na potrzeby uczniów i politykę oświatową;

 • Awans zawodowy - nowe kompetencje i skład komisji

- Zmiana organu do nadania nauczycielowi mianowanemu stopnia nauczyciela dyplomowanego;

- Zmiana składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego i komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego;

- Skrócenie ścieżki awansu zawodowego dla nauczycieli posiadających staż pracy w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;

 • Skrócenie urlopu wypoczynkowego;
 • Likwidacja dodatkowych wolnych przerw świątecznych;
 • Skrócenie urlopu dla poratowania zdrowia;
 • Zaostrzenie warunków do udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia;
 • Likwidacja zasiłku na zagospodarowanie i innych uprawnień socjalnych;
 • Zatrudnienie w szkole poprzedzone wymogiem przedstawienia informacji z rejestru orzeczeń dyscyplinarnych;
 • Rejestrowanie w ramach czasu pracy niektórych czynności wykonywanych poza szkołą;
 • Zwiększenie roli rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczących istotnych spraw szkoły

- Rozszerzenie udziału przedstawicieli rodziców w procedurze awansu zawodowego nauczycieli i procedurze oceny ich pracy;

- Usprawnienie komunikacji między nauczycielami a rodzicami uczniów

 • Zmiany porządkujące

- Ułatwienia finansowania dodatkowych zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich;

- Doprecyzowanie sposobu finansowania jednorazowej gratyfikacji wypłacanej osobom, którym nadano tytuł honorowy profesora oświaty;

- Ograniczenia stosowania przepisów ustawy Karta Nauczyciela w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli

 

Kompetencje prowadzącego zajęcia: specjalista w zakresie praktycznego stosowania prawa oświatowego, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i informatyki; trener biznesu, szkoleniowiec.