Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dyrektor - liderem rozwoju jakościowego szkoły

 • Sieci wspólnych ewaluacji – projekt międzyszkolny/ międzyprzedszkolny - propozycja skierowana do kilku placówek, w celu wspólnego realizowania ewaluacji wewnętrznych, przy wykorzystaniu aplikacji internetowych;
 • Konstruowanie interdyscyplinarnych programów nauczania - profesjonalne przygotowanie do realizacji zadań dydaktycznych, stojących przed współczesną szkołą;
 • Nowe wymagania -nowe wyzwania - najnowsze zmiany w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym; analiza zmian w poszczególnych wymaganiach;
 • Ewaluacja wewnętrzna i wykorzystanie jej wyników do podniesienia jakości pracy szkoły - metody dokonywania wyboru zagadnień do ewaluacji wewnętrznej i jej metodologia; tworzenie przykładowych projektów, opracowywanie procedur i narzędzi do ewaluacji;
 • Przygotowanie szkół ponadgimnazjalnych do wdrożenia nowej podstawy programowej - założenia nowej podstawy programowej, organizacja pracy szkół ponadgimnazjalnych, zasady konstruowania szkolnych planów nauczania zgodnych z ramowymi planami nauczania;
 • Zmiany systemowe w szkolnictwie zawodowym - przygotowanie nauczycieli do zmian w szkolnictwie zawodowym, podstawa programowa, ramowe plany nauczania, kwalifikacyjne kursy zawodowe;
 • Pragmatyka szkolna w zakresie umiejętności tworzenia, wyboru i modyfikowania programów nauczania w kształceniu zawodowym - przygotowanie do pisania programów nauczania dla konkretnego zawodu, do wyboru z bogatej oferty rynkowej i dostosowania do odbiorcy; przygotowanie do analizy podstaw prawnych konstruowania programów nauczania dla zawodu i do określania kryteriów ich oceny;
 • Konstruktywizm - wpływ i podejście konstruktywistyczne na planowanie edukacyjne, działania i szkolne ocenianie; jak zorganizować pracę klasy, aby prowadzić nauczanie konstruktywistyczne; zadania nauczyciela konstruktywisty; tworzenie modeli i zasad służących poznawaniu świata;
 • Doskonalenie umiejętności nauczycieli w pracy z dzieckiem zdolnym - opanowanie narzędzi do skutecznego identyfikowania i rozwijania talentów i mocnych stron; rozpoznawanie ucznia zdolnego w klasie, tworzenie systemu jego oceniania;
 • Trudności i zaburzenia wieku rozwojowego - zasady pracy z dziećmi, których rozwój wymaga wspomagania; specyfika diagnozy psychopedagogicznej; zespoły psychopatologiczne wieku rozwojowego;
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole - planowanie wsparcia i organizacji indywidualizacji nauczania, organizacji i zasad działania zespołów, a także wdrażania w szkole zasad oceniania uczniów, z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących wymagań prawa oświatowego;
 • Metoda portfolio w ocenianiu - metoda podsumowania dokonań uczniów, wpisująca się w ideę oceniania kształtującego, przenosi ciężar odpowiedzialności za efekty nauczania z nauczyciela w kierunku ucznia;
 • Pragmatyka szkolna w zakresie umiejętności tworzenia, wyboru i modyfikowania programów nauczania, wdrażania podstawy programowej oraz wprowadzania projektu edukacyjnego - zadania nauczyciela, dyrektora; wybór, adaptacja, modyfikacja i tworzenie programu nauczania - nauczyciel autorem programu nauczania; projekt edukacyjny jako metoda nauczania;
 • Efektywne sposoby porpawy wyników kształcenia - motywowanie rodziców do współpracy; błędy dydaktyczne wpływające na skuteczność nauczania; ocenianie kształtujące szansą na efektywne uczenie się; planowanie dydaktyczne;
 • Zarządzanie jakością pracy szkoły ze szczególnym uwzgldnieniem TQM (Total Quality Managment) - jak stosować TQM w praktyce; jakość w funkcjonowaniu szkoły, rozwiązywanie problemów w praktyce;
 • Scenariusz pracy zespołowej w szkoleniach rad pedagogicznych - poznanie znaczenia działania zespołowego nauczycieli i uczniów w pracy szkoły;
 • Wewnątrzszkolny system prawny - źródła prawa powszechnego; statut: jego budowa, procedura tworzenia i nowelizowania; kompetencje ustawowe organów szkoły; rodzaje szkolnych aktów prawnych: uchwały, zarządzenia;
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela - funkcjonariusza publicznego - dyscyplina, bezpieczeństwo i higiena na stanowisku pracy; odpowiedzialność za współpracowników i uczniów;
 • Ustawa o finansach publicznych a prawo oświatowe - plany finansowe jednostek; rachunki dochodów własnych a "wydzielone rachunki"; odpowiedzialność dyrektora szkoły za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • Zrozumieć finanse publiczne w szkole, czyli dyscyplina finansów publicznych i kontrola zarządcza - dyscyplina finansów publicznych - odpowiedzialność dyrektora szkoły; dokumentacja kontroli zarządczej w szkole; zarządzanie ryzykiem;
 • Efektywne zarządzanie projektami non profit - projekty i zarządzanie projektami; specyfika projektów non profit; pozyskiwanie środków finansowych na projekty; zarządzanie jakością w projekcie; organizacja ucząca się.