Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Doskonalenie warsztatu dydaktyczno-metodycznego nauczycieli

 • Ocenianie zachowania uczniów - rozwiązania praktyczne
 • Model szkoły otwartej Marii Mendel
 • Umiejętności interpersonalne nauczycieli, w szczególnosci w relacji z uczniem zdolnym
 • Kształtowanie umiejętnosci nauczycieli w zakresie oceny dojrzałości szkolnej dzieci
 • Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze
 • Błędy dydaktyczne wpływające na skuteczność nauczania
 • Wpływ planowania dydaktycznego na efektywne sposoby poprawy wyników nauczania
 • Jak skutecznie motywować uczniów do pracy
 • Budowanie zaufania między nauczycielem i uczniem
 • Planowanie pracy nauczyciela świetlicy
 • Ciekawa lekcja, nowoczesny nauczyciel, czyli zastosowanie metod aktywizujących i gier dydaktycznych w procesie
 • Skuteczne sposoby wspomagania logicznego i kreatywnego myślenia
 • Mediacje szkolne jako element kształtowania pozytywnych relacji
 • Budowanie zespołu klasowego lub zadaniowego i kierowanie nim
 • Zwiększenie efektywności nauczania poprzez motywowanie rodziców do współpracy
 • Jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów – przezwyciężanie niepowodzeń i trudności wychowawczych
 • Efektywne przeciwdziałanie przemocy w szkole, cyberbullying i procedury postępowania wobec niepełnoletnich uczniów w szkole
 • Jak pomóc młodzieży pokonać drogę do dorosłości. O dojrzewaniu seksualnym
 • O chorobie i śmierci w życiu dziecka
 • Praca z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych - charakterystyka rodziny,w której żyje dziecko
 • Sposoby udzielania pomocy dzieciom dotkniętym problemem eurosieroctwa