Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Czy kompetencje przyszłości tworzą się w przedszkolu, czyli o twórczych projektach i innowacjach w wychowaniu przedszkolnym

Szkolenie zgodne z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021


Cel ogólny:

Podniesienie efektywności uczestników szkolenia poprzez:

 • nabycie umiejętności tworzenie sytuacji edukacyjnych nastawionych na rozwijanie umiejętności proinnowacyjnych dzieci, w tym kreatywności
 • poszerzenie własnego warsztatu pracy
 • znajomość kompetencji kluczowych
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych
 • wykorzystanie w procesie wychowawczym gier edukacyjnych
 • zapoznanie z wybranymi podejściami, metodami i narzędziami dydaktyki cyfrowej
 • doskonalenia umiejętności tworzenia i realizacji projektów edukacyjnych

Treści kształcenia:

 • Kompetencje przyszłości – czym są?
 • Jak rozwijać kompetencje proinnowacyjne, w tym  kreatywność i samodzielność dziecka?
 • Innowacje w przedszkolu
 • Twórcze projekty i dobre praktyki w wychowaniu przedszkolnym
 • Gry a edukacja małego dziecka
 • Wprowadzenie do dydaktyki cyfrowej (wychowanie przedszkolne)

Efekty kształcenia:

Uczestnik/ Uczestniczka po szkoleniu:

w zakresie wiedzy:

 • zna przepisy i zasady związane z działalnością innowacyjną przedszkola
 • zna kompetencje kluczowe
 • zna wybrane metody dydaktyki cyfrowej
 • zna wybrane gry edukacyjne

w zakresie umiejętności:

 • włącza działania proinnowacyjne w proces wychowawczy
 • potrafi organizować sytuacje edukacyjne nakierowane na rozwijanie kompetencji proinnowacyjnych dziecka
 • włącza gry edukacyjne (modyfikuje je oraz projektuje własne) do procesu edukacyjnego
 • stosuje wybrane metody dydaktyki cyfrowej oraz korzysta z otwartych zasobów edukacyjnych
 • rozwija kompetencje kluczowe poprzez właściwe projektowanie procesu edukacyjnego w przedszkolu

  w zakresie kompetencji społecznych:
 • dzieli się własnym doświadczeniem i wiedzą
 • współpracuje w grupie
 • współpracuje z rodzicami
 • wykorzystuje nowe technologie w procesie komunikacji

 

Metody i formy zajęć:

Warsztat interaktywny, pokaz, prezentacja multimedialna, dyskusja

 

Narzędzia ewaluacji:

Ankieta ewaluacyjna

 

Literatura:

Wybrana literatura:

Krzysztof Ciurej, Dariusz Martynowicz, Piotr Kaja, Andrzej Peć, Krzysztof Eran Werber   Funkodowanie dla najmłodszych. Wychowanie Przedszkolne. Warszawa 2017

Wprowadzenie do metodyki P21. Red. M. Milczewska, P. Kaja, A. Peć, Warszawa 2014

Edward de Bono - Naucz swoje dziecko myśleć, Warszawa, „Prima” 1994

Z. Pietrasiński: - Myślenie twórcze, Warszawa 1989

E. Nęcka,- Psychologia Twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.

EduFakty – uczyć nowocześnie (numery dostępne: http://edufakty.pl/edufaktyWA

 

Autor programu i prowadzenie zajęć:

Andrzej Peć - pedagog, trener, dydaktyk, ekspert do spraw nowych technologii w edukacji i grywalizacji, współautor gier edukacyjnych, autor wielu publikacji naukowych, popularnonaukowych i metodyczno-dydaktycznych, w tym z zakresu edukacji małego dziecka, edukacji regionalnej, nauki programowania. Uczestnik i realizator wielu projektów edukacyjnych i kulturowych (m. in. „Twórczy Nauczyciel – Twórcza Edukacja”, „P21 – Twórcze Przedszkole XXI wieku”, „Cybernauci”, „GRYWALIZACJA w edukacji i biznesie”, „Tu#programujeMY2”), członek zespołu nominowanego do WORLD SUMMIT AWARD 2007 za najlepszy projekt e-learningowy w Polsce.