Dekra ISO 9001
Medal Komisji Edukacji Narodowej

SPEKTRUM AUTYZMU - AKTUALNE PROBLEMY I MOŻLIWOŚCI POMOCY

Zapraszamy do udziału w 60-godzinnym kursie doskonalącym umiejętności zawodowe.

Zapraszamy:

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką autyzmu, w szczególności do nauczycieli, psychologów, pedagogów, rodziców, specjalistów prowadzących wczesną interwencję, wczesne wspomaganie rozwoju, pracujących lub zamierzających podjąć pracę z osobami ze spektrum autyzmu.

Opiekun merytoryczny: dr Joanna Ławicka

Oferujemy:

  • możliwość zapoznania się z najnowszą wiedzą z zakresu ASD
  • zdobycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia diagnozy oraz planowania kompleksowych strategii pomocy,  w tym układania programów terapeutycznych

Treści kształcenia:

I Spektrum autyzmu jako odmienność rozwojowa w świetle koncepcji neuroróżnorodności

1. Koncepcja neuroróżnorodności

2. Spektrum autyzmu w ujęciu klinicznym - strategie i standardy diagnostyczne w odniesieniu do osób w różnym wieku:

- standard brytyjski diagnostyki spektrum autyzmu

- standard humanistyczny diagnostyki spektrum autyzmu

- przegląd wybranych narzędzi diagnostycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wywiadu klinicznego - ćwiczenia

3. Rozwój myślenia społecznego, koncepcja ścieżek rozwojowych, jako podstawa rozumienia specyfiki rozwoju osoby ze spektrum autyzmu na tle populacji ogólnej

 

II Neurobiologia zaburzeń ze spektrum autyzmu

1. Neurodydaktyka a wspomaganie edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

2. Mechanizmy lustrzane. Odpowiedzialność „lustrzana” opiekuna

 

III Ocena potrzeb rozwojowych i edukacyjnych osób ze spektrum autyzmu

- diagnoza sfery komunikacyjnej, relacyjnej w ujęciu rozwojowym;

- diagnoza stylu myślenia dziecka jako podstawa ustalania strategii komunikacyjnych;

- wybór narzędzi wspierania komunikacji;

- ocena specyfiki kodów emocjonalnych i dobór stylów wsparcia rozwoju emocjonalnego dziecka;

- zarządzanie zachowaniem jako alternatywa dla modyfikacji zachowania;

- psychoedukacja rodziny - ocena potrzeb rodziny, trudności adaptacyjne, style radzenia sobie z odmiennością dziecka, droga do akceptacji

 

IV Metodyka nauczania dzieci ze spektrum autyzmu

1. Zarządzanie potrzebami dziecka, ocena potrzeb edukacyjnych w szerokim ujęciu rozwojowym

2. Funkcjonalna analiza i gradacja potrzeb oraz wyznaczanie celów edukacji

3. Zarządzanie warunkami edukacji - ocena potrzeb sensorycznych i bezpieczeństwa

4. Wizualizacja procesu edukacji

5. Zastosowanie AAC w procesie edukacji

6. Wizualizacja treści edukacyjnych, dostosowanie pomocy dydaktycznych

7. Ewaluacja wiedzy i umiejętności oraz ocenianie dziecka ze spektrum autyzmu

 

V Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

1. Jak opracować IPET dla dziecka z ASD? Strategia postępowania

Zgłoszenie uczestnictwa

Zapraszamy do elektronicznej rejestracji na szkolenie.

 

do (adres email)
Nazwa szkolenia
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę Szkoleniowo-Doradczą Anna Szywała dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na szkolenie,według zasad określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833) tak

Przepisz kod z obrazka